ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 65/248    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64[65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071128 กนกรัตน์ ดำแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  7-11  ใบสมัคร
611071132 กรวรา จูลิ้ม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
612021151 ปกาศิต พรหมลายก ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
611071137 เก็จมณี ชัยปาน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร
611071141 จิรพรรณ แก้วงาม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
611071148 ชมพูนุท มัชมูมาศ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท 11วงจร แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
612021175 กานต์ธิดา เทพพิทักษ์ อาจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 
611071164 ทิพยาภา อนุวรรค ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสินสาขาผังเมือง 4  ใบสมัคร
612021185 มนฤดี ภักตรมาศ อ. ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง 
611011010 ขนิษฐพร สุขสบาย อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุ อสมท (นราธิวาส)  ใบสมัคร
611011523 ชนิดา มาลียัน อาจารย์มูฮัมหมัด สาแลบิง  สถานีวิทยุสตูล  ใบสมัคร
611011526 นงลักษณ์ ไชยทองหมัด ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011527 นัซริน สานิ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัท ทัวร์ สตูลวีไอพี แทรเวล   ใบสมัคร
611011530 น่ามีเร๊าะ หมัดลิหมีน ผศ.มูหำหมัด. สาแลบิง  สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011537 วริศรา ลีละทีป ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรงแรม บุรีศรีภู บูติก  ใบสมัคร
611011538 ศรัญรัตน์ หนูอุไร ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
611071443 สิราภรณ์ คงชีพา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด  ใบสมัคร
611011540 สุชานาถ เอียดเส้ง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร  ใบสมัคร
611011542 อัจจิมา ยอดประสิทธิ์ ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร  ใบสมัคร
611011544 อัสนีญา ฉิมเรือง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  สถานีวิทยุ สวท.สตูล  ใบสมัคร
611011545 อัสมา ไบบาว ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071196 มันตรินี ชุมภูนุช อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ธนาคารออมสิน สาขาลำทับ  ใบสมัคร
611011037 อภิสิทธิ์ สีสอาด ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071202 รุ่งนภา ถิระทัน อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
611011042 อารียา ศรีไพรสนธิ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุ อสมท หลังสวน FM 104.75 MHz.  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th