ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 67/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66[67] 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622021003 โชติมา มีเย็น ผศ. ดร.สารภี ไชยรัตน์  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)  ใบสมัคร
622021004 ซัลวาร์ คงแก้วท่าช้าง ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร  ใบสมัคร
622021005 ไซนะ อีซอมูซอ อ.ดร วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนเทศบาล3(บ้านปากน้ำ)  ใบสมัคร
622021008 ดลพร หยันยูโซ๊ะ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1  ใบสมัคร
621011089 นายอลิฟ แสงเพชร ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  เทศบาลเมืองสิงหนคร  ใบสมัคร
622021011 นูซูลา ลามะทา อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนอิบตีดาวิทยา  ใบสมัคร
622021015 พรรพษา กัณหวงค์ ผศ.ดร. สารภี ไชยรัตน์  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  ใบสมัคร
622021017 มาลิณี หมัดสะมัน อ.ดร วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนเทศบาล3(บ้านปากน้ำ)  ใบสมัคร
622021018 รอฮานี ยุนุ อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนอิบตีดาวิทยา  ใบสมัคร
621011101 ธีรนาฏ ธนะภาชน์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  Pasco Thailand  ใบสมัคร
621011115 สุวิภา สุวรรณ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมชลประทาน  ใบสมัคร
621011116 เสาวลักษณ์ แซ่ลิ้ม ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  Pasco Thailand  ใบสมัคร
601011399 ทศพล แสงงาม ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด   ใบสมัคร
601011420 เพ็ญนรินทร์ นิลอรรถ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด   ใบสมัคร
622021097 นุซรีน หมานนุ้ย ผศ.สุดา เทียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ใบสมัคร
622021102 พลกฤต ยกพ่วง ผศ.สุดา เธียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ใบสมัคร
622021106 สิรภพ ศรีโยธา ผศ.สุดา เธียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ใบสมัคร
621071091 กนกพร หัสไทรทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อดิสร สงขลา จำกัด  ใบสมัคร
621071093 กนกวรรณ สาเหลา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
622021110 กัลยารัตน์ เต็งรัง อาจารย์ อาจารี นาโค  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ใบสมัคร
622021111 ซาฟีรา โตะโมง อ.อาจารี นาโค  บริษัท พาวส์ โซลูชั่น จำกัด  ใบสมัคร
622021112 ณัฐณิชา งามสะพรั่ง อ.อาจารี นาโค  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
622021114 นูเรีย มะสาแม อ.อาจารี นาโค  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ใบสมัคร
621071098 กัญญาภัทร อรัญดร ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
622021115 เปรมวดี ชะฎาทอง อาจารย์อาจารี นาโค  data cafe Company Limited   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th