ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 69/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68[69] 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071220 รัฐธรรมนูญ บวชเหตุ ผศ.ดร.ประจักร์ เฉิดโฉม  บริษัท ก.ชัยเเสง  ใบสมัคร
621011067 วศินี ไชยมณี ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011072 สุชาดา เพชรอนันต์สกุล ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621071233 ฮีซัม โต๊ะเซ็ง อ.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หจก.ธรรมวิทยาภูมิ กรุ๊ป   ใบสมัคร
621011075 อินทุภา เก้าเอี้ยน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
622021001 กนกมณี พรหมฤทธิ์ อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์)  ใบสมัคร
622021013 ปิยะมาศ ทองวงศ์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1  ใบสมัคร
622021014 ผกามาศ ศุภลักษณ์ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังขวิสุทธิ์  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   ใบสมัคร
621011095 ขวัญสุดา บัวมาศ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ใบสมัคร
621011097 จุฑามาศ ช่วยเต็ม ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
621011098 ชิดชนก คงแก้ว ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมชลประทาน  ใบสมัคร
621071261 ปิย์วรา เตียวธาดากุล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทดูโฮม Dohome   ใบสมัคร
621011102 ปุญญมินทร์ สิงห์เกลี้ยง ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
621011104 นัทธมน ศรีมีชัย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง  ใบสมัคร
621011107 ปนััดดา แก้วบพิธ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ใบสมัคร
621011109 ฝาตีม๊ะ ยาบา   กรมโยธาธิการและผังเมือง  ใบสมัคร
621011110 พิมพ์ลภัส แก่นทอง ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011111 วรรัตน์ บุญชัย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ใบสมัคร
621011112 โศภิดา บุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
621011124 พุทธพล บุญพิชัย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ใบสมัคร
621011125 สุพินิจ โขมรัตน์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ใบสมัคร
621071317 เบญจรัตน์ โพติยะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
622021105 สหัสวรรษ บุตรตะโคตร ผศ.สุดา เธียรมนตรี  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ใบสมัคร
621071090 กชกร ไตรวงษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ อาคารอเวนิว ชั้น 14  ใบสมัคร
621071097 กัญญาพัชร เชาวลิต ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th