ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 70/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69[70] 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622021117 สุวรรณี แซ่จิ๋ว อ.อาจารี นาโค  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ใบสมัคร
622021119 ธนพล อมรศักดิ์ไพศาล อ.อาจารี นาโค  Yes Web Design Studio  ใบสมัคร
622021130 อิงกมล พูลนวล ผศ.สุดา เธียรมนตรี  Bizpotential (บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด)  ใบสมัคร
621071198 เอเซีย ชุมจันทร์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ลีวิวัฒน์ท่าสะอ้าน สาขา 12  ใบสมัคร
621071231 เอกพจน์ แสงขำ อ.ประจักษ์  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621011074 อภิศรา รัตนโชเต อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  ใบสมัคร
621011381 ดวงกมล จิราภรณ์มณี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บ.การบินไทย จก. ภูเก็ต  ใบสมัคร
621071300 กัญญารัตน์ ถินนา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Sunwing Kamala Beach  ใบสมัคร
621071318 ปณิตา หมีดเส็น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท กะรน โนเวลที่ จำกัด  ใบสมัคร
622021094 กนกพร นาคพิน ผศ.สุดา เธียรมนตรี  Bizpotential (บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด)  ใบสมัคร
621011433 ธัญชนิต เศรษฐกิจ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
622021098 มินดา สะและราด ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด  ใบสมัคร
621011436 พิชญุตม์ แก้วกระจาย ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
621071373 พงศกร อุไรรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
621011504 รอฮานี สาเมาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูฮัมหมัด สาเเลบิง   Luxsna Residence 
621011508 อัฟนาน สะตาปอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาเเลบิง  Luxsna residence   ใบสมัคร
621011054 ณีรนุช ทองเกลี้ยง อ.ดร. อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011062 ปวีณ์นุช ฐิติชวลิตกุล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011064 ภูริชญา บริสุทธิ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  ใบสมัคร
621011069 วิภาวรรณ คลิ้งบัวทอง อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลนครภูเก็ต   ใบสมัคร
621011084 มูฮัมหมัดรอมฎอน วามะ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011085 ฤทธิชัย นพรัตน์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น  ใบสมัคร
622021006 ฐิติมา คงรักษ์ อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์  โรงเรียนบ้านหนองไทร  ใบสมัคร
622021007 ฐิติรัตน์ คงช่วย ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  ใบสมัคร
621011088 อมรเทพ คังคะโน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th