ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 71/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70[71] 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622021009 นิฟาดีละฮ์ หะยีมามุ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จ.ตรัง  ใบสมัคร
622021010 นุสลัน มะแนซายอ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011092 เอกสิทธิ์ บิลสมัน ผศ.ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  ที่ว่าการอำเภอสงขลา  ใบสมัคร
621011093 กชนุช ศรีแก้ว ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ใบสมัคร
622021016 ภุมรัตน์ ดำแก้ว อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์  โรงเรียนบ้านหนองไทร  ใบสมัคร
622021020 สุพัตรา สอเหรบ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนกำแพงวิทยา  ใบสมัคร
622021023 อาภาวรรณ บุญยนิตย์ อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)  ใบสมัคร
621011106 นิศากร สุดแดง ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
622021028 วรภพ ทองสร้าง อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ใบสมัคร
622021030 สุพัตรา สอเหรบ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนกำแพงวิทยา  ใบสมัคร
622021031 อิบราเฮง สะเมาะ อ.ดร วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนเทศบาล 3 (ปากน้ำ)  ใบสมัคร
621071095 กนกวรรณ หยดย้อย อาจารย์วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่งจำกัด 
621011459 บรรพตรี จันทวดี อ.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านบางดาน  ใบสมัคร
621011489 ฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ อ.ปิยธิดา คงวิมล  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  ใบสมัคร
621011491 ซูรียานี อูเซ็ง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ประสานเวิลด์ทัวร์ หลีเป๊ะ ปากบารา  ใบสมัคร
621011492 ณัฐธิดา ทองจันทร์แก้ว ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  Baanpun Travel  ใบสมัคร
621011494 นัจมีย์ หีมเบ็ญหมัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูฮหำหมัด สาเเลบิง  Adang Sea Tour  ใบสมัคร
621011503 มาฟีน่า หมานโต๊ะหีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาเเลบิง  Adang Sea Tour  ใบสมัคร
621011053 ณิชารี กาพัทธพงศ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
621011060 นันทิชา สุวรรณชะนะ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอระโนด  ใบสมัคร
621011066 วรนุช หวังสปราบ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011071 ศุภวงศ์ แก้ววิชิต อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส   ที่ว่าการอำเภอจะนะ  ใบสมัคร
621011090 อัษฎา หับยุโซะ อ.ดร. อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา   ใบสมัคร
621011094 กรองทอง รักชน ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   ใบสมัคร
621011096 จิดาภา ยอดเอียด ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th