ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 72/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71[72] 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011094 กรองทอง รักชน ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   ใบสมัคร
621011096 จิดาภา ยอดเอียด ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   ใบสมัคร
621011099 ณิชกุล แดงโฉมงาม ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟูเเละพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช  ใบสมัคร
621011100 ณิชา สุขเนาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใบสมัคร
621011103 นัจญมี ช่อชู ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
621011105 นิตยา ยั่งยืน ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
621011361 วิรังรอง พรหมณี อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  ศรีลีนตา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
622021026 นิวัฒน์ จันทอง อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนพระแสงวิทยา  ใบสมัคร
621011108 ปิยะวรรณ วิบูลย์ศิลป์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
621011113 สิธาทิพย์ สงพะโยม ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใบสมัคร
621011120 ชิษณุพงศ์ นาคพน ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
621011122 ทวีชัย เกลี้ยงเกลา ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ & ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคใต้  ใบสมัคร
621011635 อนันเทพ สีแก้วน้ำใส อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Six Senses Yao Noi  ใบสมัคร
621011411 ณัฏฐวรรณ วัฒนารักษ์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ใบสมัคร
621011435 พชรพล ใจตรง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ใบสมัคร
622021128 สมศักดิ์ ศักดิ์เศรษฐ์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  กองเทคโนโลยีเเละศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
621011498 นูรฮานาน หีมเบ็ญสัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  โรงแรมอัลฟาฮัจย์  ใบสมัคร
621011501 ฟารีดา ไมมะหาด ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง   Baanpun Travel  ใบสมัคร
621011506 สุรินทร์ทิพย์ ปล้องธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัทสตูล วีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
621011507 เสาวลักษณ์ ใบเต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011509 อัสมะ เบ็ญหะยีสุไลมาน ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  บริษัทสตูล วีไอพี เเทรเวล  ใบสมัคร
611011415 ชณาวรรณ ปริยศิลา ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  ใบสมัคร
611011445 พรพรรณ นิลกระวัตร์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
621011629 ร็อมดอน ขะเด อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธ์  The Marina Phuket Hotel  ใบสมัคร
621071308 ดารีนา อาลี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หจก.ทักษิณออโต้ไทร์  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th