ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 73/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72[73] 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011612 กรณ์ ลิมประภานุกูลกิจ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท คลาส แอ็ค มีเดีย จำกัด  ใบสมัคร
611011361 ภนัฐดา พูนชนะ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011619 พัชรพร อั้นซ้าย อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011384 ฐนัทฌา ที่รัก อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611011644 วิริยะ ไชยทะ อาจารย์ ทวีศักดื์ อนันต์เศรษฐศิริ  Tourist Assistance Center (Phuket)  ใบสมัคร
611011648 ศุภวิชญ์ แก้วล้วน อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Tourist Assistance Center (Phuket)  ใบสมัคร
611011397 รักษ์ชาธิปัตย์ รักด้วง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
611011405 อัญชิสา ยิ้มไตรพร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด  ใบสมัคร
611011551 กชพร พัฒทราการญ์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
611011554 กฤตวรรษ ชัยรัตน์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011568 คันธารัตน์ แป้นดวง ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง จำกัด  ใบสมัคร
611011382 ชัชฎารัตน์ ทองหวั่น อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
611011385 ฐฤติกานต์ พิณทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
611011394 ปนัดดา ขุนปาน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องท่องสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011400 สรัญญา สิขิวัฒน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011401 หทัยชนก ทวนดำ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611011587 ณัฐภัทร ศรีเปารยะ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด  ใบสมัคร
611011350 ธัญชนก เอกทัตร อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Hula Hula Resort Aonang   ใบสมัคร
611011389 ธนกันต์ แจ่มจำรัส อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Clyde International Law Office  ใบสมัคร
611011567 เขมจิรา ตันสุย อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011621 พิทยาภรณ์ เศวตพรหม ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
611011367 สุภาภรณ์ แซ่กัง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort)   ใบสมัคร
611011372 อรรถพร คงแก้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Akira Lipe Resort  ใบสมัคร
611011388 ณัฐวี แก้วมูณี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011341 กมลชนก จันทร์แก้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th