ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 73/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72[73] 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622021099 ษะกีฟะห์ ทิพยานนท์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
622021100 อรอนงค์ คงดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี  กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
622021104 วัชรินทร์ โรจเรณุมาศ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ใบสมัคร
621011505 สุนิดา แวหะมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล  ใบสมัคร
621071253 นิสารัตน์ วงศ์ประเสริฐ อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621071309 ธาดารัตน์ แสงศรี อ.ดร.สุธี โง้วศริ  บริษัท เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด  ใบสมัคร
621011412 ณิชกานต์ สุขศรีเพ็ง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ   โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตอง   ใบสมัคร
621071343 สุภัสสร แก้วบุตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา พี.เอส  ใบสมัคร
621071356 อุสนา ทองรมย์ สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรสงขลาเมืองสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
621011496 นาเดีย อาแว ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ประสานเวิลด์ทัวร์ หลีเป๊ะ ปากบารา  ใบสมัคร
621011511 อายูณีย์ ยูโซะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล  ใบสมัคร
621011050 ฉัตรญดา คงชะนะ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค9 (ปปส. ภาค 9)  ใบสมัคร
621011068 วาสนา สุขเสน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ศาลจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011063 พัชรพร สุวรรณประไพ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค9 (ปปส. ภาค 9)  ใบสมัคร
621011070 ศิริรัตน์ ศิริมี อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์  ใบสมัคร
621011073 หทัยภัทร ฆังคะสุวรรณ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9 (ปปส.ภาค9)  ใบสมัคร
621011612 จีระศักดิ์ บุญกำเหนิด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด   ใบสมัคร
621011364 สินีพัชร รัตนะ อาจารย์.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานเเรงงานจังหวัดสงขลา (ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
621071331 วนิศรา จันทร์อินทร์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาชะอวด  ใบสมัคร
621011452 ตวงพร บุญเมือง อ.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  ใบสมัคร
621011455 ธัญศิริ สิวะสุภาพร อ.ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621071374 พีรวิชญ์ สุจริตธุระการ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011500 พรไพลิน แก้วอำพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   โรงแรมอัลฟาฮัจย์  ใบสมัคร
621011052 ณัฐธิดา คลิ้งคล้าย อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
621011055 พรรธน์ชญอร ดวงภักดี อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th