ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 75/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74[75]
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011377 ชนกนันท์ สุวรรณกูล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ใบสมัคร
621011378 ฐิติชญา หลีน้อย อาจารย์.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ใบสมัคร
621011395 สิต้า โต๊ะหนู อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต  ใบสมัคร
621011398 อภิชญา ชูช่วย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานกฏหมาย ไคลดิ อินเตอร์เนชั่นเเนล  ใบสมัคร
622021147 พิษณุ ทองอ่อน ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟุดส์ จำกัด  ใบสมัคร
622021150 วิโรจน์ โชคสกุลวัฒนา ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จํากัด  ใบสมัคร
621011518 กานต์ธิดา ลิ่มถิ่น อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด  ใบสมัคร
621011529 ชามันดา หลีจู อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621011553 เนตรนภา มาสุข อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071505 รอมา บินกา อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011403 โชคทวี ศรีไทย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621071354 อารียา บิลหยา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011547 นาเดีย วาโละ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621011347 ธนศร รามมาก อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011406 นพรัตน์ ดวงทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานกฎหมาย ไคลดิ อินเตอร์เนชั่แนล  ใบสมัคร
621011357 พัชรินทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
622021144 ณัฐวุฒิ ธรรมรงค์ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
622021145 เบญจรัตน์ ลั่นคีรี ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) 
622021146 นัฐกร รักเถาว์ ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
622021151 วุฒิพงศ์ พรหมวิเศษ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัทเสริมสุข จำกัด มหาชน 
621011348 ธนิดา อัครกุล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071346 อทิตยา เทศศรี อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอสพี คอร์ป (2020) จำกัด  ใบสมัคร
621011449 ณฐิกา ไพฑูลย์ ปิยธิดา คงวิมล  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
621011595 หัสต์สกมล บุญสุข อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด  ใบสมัคร
621011363 สกุลรัตน์ รัตนจันทร์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th