ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 76/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
[76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011370 จอห์นกฤษณ์ มากเพชรศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   Tony Resort  ใบสมัคร
621011386 นิธิพร ศรีเบญจกุล อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด   ใบสมัคร
621011387 ปิยธิดา ปานนุกูล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
621011401 เอมสิณี อิทธิอริยวิกุล อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่  ใบสมัคร
621071371 นิธิศ นาสสุวรรณ์ ดร.สุธี โหง้ศิริ  บริษัท สมาร์ท เพ็ท มาร์ท  ใบสมัคร
622021142 เบญจรัตน์ ลั่นคีรี ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี)   ใบสมัคร
621011352 นงนภัส ขุนทองแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Old Phuket Karon Beach Resort  ใบสมัคร
622081018 ณัฐศิณา ยอดเพชร ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  เทศบาลตำบลโคกม่วง  ใบสมัคร
621071506 ศศิธร จิตมั่น อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  สำนักงานเทศบาลตำบลปริก  ใบสมัคร
621011360 วริศรา หารเทา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยว ตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
621011368 เอนิกา เสนากัสป์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
621011463 พรรณิภา วรธนทรัพย์อาภา อ.ปิยธิดา คงวิมล  บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) Airports of thailand  ใบสมัคร
621011344 เจนจิรา สิริพันธ์พงศ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Tony Resort   ใบสมัคร
621011350 ธันอาภรณ์ ยิ้มห้วน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  ใบสมัคร
621011451 ดุจเดือน หนูขาว อ.ปิยธิดา คงวิมล  บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)-Airports of thailand  ใบสมัคร
621011582 ลีน่า แวนาแว อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จํากัด  ใบสมัคร
621011594 หัซวานี จิงู อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011384 นงนภัส รอดบุญ อ.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  Oriental Residence Bangkok Hotel  ใบสมัคร
621011645 ชนาภัทร โททอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The old Phuket karon beach resort  ใบสมัคร
621011354 เบญจวรรณ อารีรอบ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
621011362 วิลาวัณย์ แซ่ก๊ก อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต  ใบสมัคร
621011365 สุภานันท์ นาคมาส อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Tourist Police ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต  ใบสมัคร
621011366 อรัญญา แก้วบุตร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011367 อังคณา แซ่หยาง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
621011369 เขมทัต แก้วผลึก อาจารย์.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th