ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 79/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78[79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011709 วายุ วีนาด๊ะ อาจารย์ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  บริษัท Copy A Bangkok  ใบสมัคร
601011329 อาภาพร ช่างดี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชเจริญ  โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011603 มูฮัมมัด ชายมะ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011719 สุภาวดี หนูหมาด อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท The Tonix Organizer  ใบสมัคร
601011283 กัญยาณี โลหะกิจ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมสิตาบีทรีสอร์ท  ใบสมัคร
601011600 มลธิญา สุเมธีวรศักดิ์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601011608 ลีลา เจ๊ะมะ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   โรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011394 ณัฐธิดา ฤกษ์พล อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใบสมัคร
601071277 ชลิลตา จินดาวัฒน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากร นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601071344 ดวงกมล ประเศรษฐสุต ดร.พินิจ ดวงจินดา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
601011578 ปณิษฐา อนุสรณ์ อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Anantara Lawana Koh Samui Resort  ใบสมัคร
591071187 ศรายุธ สุวรรณวร อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอส เอ็ม ดี เอสเตท แมนเนจเมนต์ จำกัด  ใบสมัคร
601011286 จันทร์ธิมา รักษ์วงศ์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
601071216 อารียา นิยมเดชา อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อมฤต แอนด์ เอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด  ใบสมัคร
601011625 อันนูวา บินดือเร๊ะ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   The Emerald Cove Ko Chang  ใบสมัคร
601011741 ชฎารัตน์ ชูนุ้ย อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
591011671 พรลภัส รัตนชล อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  Hotel Nikko Bangkok  ใบสมัคร
601011557 ดวงนภา ทองสีนุ่น อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  MALISA VILLA SUITES  ใบสมัคร
601011414 พรลภัส จันทิมี อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  S2K MARINE PRODUCTS CO., LTD.  ใบสมัคร
601071133 จีระศักดิ์ เพ็งศุข อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน(สาขาสำนักงานใหญ่) 
601071391 ศนินาถ โชติสกุล ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 
601071146 ณารยา บิลอะหลี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601011058 นันฑิตา กฤษณาพันธ์ ผศ.วรุตม์ นาฑี  บริษัท จีไอเอส จำกัด  ใบสมัคร
601011356 พิชัยยุทธ อักษรวงศ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  ใบสมัคร
601011365 รัชดาภรณ์ ถนอมนวล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th