ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 8/284    
 1 2 3 4 5 6 7[8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071273 พงศ์สวัสดิ์ แก้วยศสกุล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
632041075 พลธนกฤษ์ คงสบาย ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เพิ่มพูนโภคภัณฑ์ 
631071160 ศิริพงษ์ ศิริพชรพงษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สวนสัตว์สงขลา  ใบสมัคร
631071309 อะห์ดา เจ๊ะเตะ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  มันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
631071323 ชนิกานต์ ล้วนเส้ง อาจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071349 สมัชญ์ พรัดภู่ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
631071263 ธิดา กอเจริญเกียรติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทสกาย เน็ต เอสเตท จำกัด  ใบสมัคร
632041003 นางสาว ทองสุข ผู็ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ปริศนา วงค์ล้อม   
631071294 วุฒินันท์ นันทวงษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จำกัด  ใบสมัคร
632021128 พงศพัฒน์ พันธเสน อ. อาจารี นาโค  บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 
631071262 ธัญญา ขับกล่อมส่ง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด   ใบสมัคร
632041002 ไกรวิทย์ ชูวงศ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) 
632041004 ดารารัตน์ หมวกขาว ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  
32041004 ดารารัตน์ หมวกขาว ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำพราน 
632041006 ต่วนอัสมะ ยีบากา ผศ.ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
632041010 ภีม พงศ์พัฒนบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช 
632041011 มัดนี หมัดเบ็ญสา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  
632041014 สุชาวดี โบช่วย ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  หน่วยธุรกิจผลิตเห็ดสมุนไพร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
632041015 สุนิสา บุญแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สรพงค์ เบญจศรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
632041017 อภิสรา สุวรรณมณี ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี 
632041098 สันติภาพ ศิริพันธ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
632041099 อัสซานีย๊ะ ดอเลาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
632041102 จันทิมา หยูดำ ผศ.ดร.นันทิยา พนมจัทร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 298 หมู่1 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 32320  
632041103 ณียวรรณ์ ชูกลิ่น ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  หน่วยผลิตเห็ดสมุนไพร 
632041104 เบ็ญจวรรณ นวลสมศรี ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ศูนย์วิจัยข้าวโพดเเละข้าวฟ่างเเห่งชาติ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th