ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 82/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81[82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071138 ชุติกาญจน์ คณานุโกศล ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ที่ทำการไปรษณีย์พะวง  ใบสมัคร
602081076 สาธิตา วารีวะนิช อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายชายพัฒน์ 
601081403 อนุพงษ์ หล้าปวงคำ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081153 นาซนูรีน อุดมศิลป์ อุดมศิลป์ นฤมล ฐานิสโร  สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
602081091 อัสมา ดำท่าคลอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวสตูล  ใบสมัคร
601081413 อรุณรุ่ง หนูชัย อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความโอฬาร กุลวิจิตร  ใบสมัคร
601081172 บุรินทร์ อิสหมาน อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  บริษัท สำนักกฎหมายนวนิติการ จำกัด  ใบสมัคร
601081178 ปฑิตตา สุวรรณเดชา อ.นฤมล ฐานิสโร  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
601071196 ศุภอักษร เชื้อหงษ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)  ใบสมัคร
601081439 หุสนา ลูกหยี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายภัทรกิจ  ใบสมัคร
601071215 อัญชนา เด็นหลี ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาละงู จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
601081208 พรสวรรค์ ศรีสุข อ.นฤมล ฐานิสโร  บริษัท สำนักกฎหมายนวนิติการ จำกัด  ใบสมัคร
601081216 พัลลพา ชุมแสง อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ใบสมัคร
601081222 พิมพ์นารา โชติ อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายหลักธรรมทนายความ  ใบสมัคร
601081231 เพ็ญผกามาส หมอกบัว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
601011346 นิรวิทธ์ คงสบาย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศาลจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601071255 รินดา บินลาเต๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคใต้ตอนล่าง  ใบสมัคร
601071261 ศิริลักษณ์ เส็นสาหลี อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา    ใบสมัคร
601011358 พิมพ์ลภัส ยิ่งดำนุ่น อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ใบสมัคร
601081255 เมภาวดี ศรีเเสง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท ATM อีซี่ จำกัด  ใบสมัคร
601081280 วรพล ดำมี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา  ใบสมัคร
602041034 ขนิษฐา ศรีสุข ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองเเกมเเก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
602041036 โชติญา นาคพังกาญจน์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  วิบูลพันธ์ออแกนิคฟาร์ม 
602041039 ทัตพงศ์ จิตสาระอาภรณ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองเเกมเเก้ว  บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
601071314 อดุลย์ สาและ อาจารย์ ดร.สุธีร์ โง้วศิริ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th