ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 83/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82[83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071314 อดุลย์ สาและ อาจารย์ ดร.สุธีร์ โง้วศิริ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
602041045 พิมพ์จารีย์ ส่อสืบ ผศ.ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  วิบูลย์พันธ์ออแกนิคฟาร์ม  
601011162 ปัญญ์นัฐ โชติบัณ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  TALK OF THE TOWN  ใบสมัคร
601081073 ซันยี เเล๊ะหวัง อ.นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรจะนะ  ใบสมัคร
601081343 สวรรยา อภิชาโว นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081095 ณัฐนันท์ ปิยะชินมาศ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเเรงงานภาค 9  ใบสมัคร
601081359 สิริพร ช่วยรอด อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด  ใบสมัคร
601081362 สุกัญญา ฤทธิโต อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์  ใบสมัคร
601071128 คมกริบ ชั้นลิ้ม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด  ใบสมัคร
601081127 ธวัชชัย มโนสงค์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ใบสมัคร
601081398 อทิตติยา หมัดเหม อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
602081082 สุธินี นุ้ยเด็น อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรคอหงส์  ใบสมัคร
601081412 อริศรา มะสะอะ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
601081157 นินาดีณาร์ แวนามะกัน อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
601071181 วชิร ทิพย์โยธา อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซิสเต็ม จำกัด  ใบสมัคร
601081430 อิทธิพล ทองศรี นฤมล ฐานิสโร  บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด  ใบสมัคร
601081192 ปิยธิดา ยอดจิตต์ อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081207 พรลภัส สังหวาน อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฏหมายนิธิลอว์แอนด์วินด์  ใบสมัคร
601011576 เบญญทิพย์ บุญเมือง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bluesotel Krabi  ใบสมัคร
601081237 ภัณฑิรา ชูเมือง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601081238 ภัณฑิรา ชูหมวกโชติ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081259 ยูวัยนี ณะไพรี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2  ใบสมัคร
601081263 ระวิวรรณ คงเหล่ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601081266 รัชพล ศรีประสม นฤมล ฐานิสโร  บริษัทริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
601081268 รัตนศรี ปานแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความไพโรจน์ ฤกษ์ดีและสหาย  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th