ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 84/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83[84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071240 ซอลีฮะห์ ละมะ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
621071241 ซันวา เนสะและ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บ.ค๊อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ จก.  ใบสมัคร
621071242 ซูฮัยนะห์ เซรัง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเบตง  ใบสมัคร
621071244 ฐิติยา ส่งเสริม อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621071245 ณิชชยา นารีศรีสวัสดิ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071247 ธัญญารัตน์ เรืองอ่อน อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  7-ELEVEN สาขาตลาดสินอดุลย์พันธ์ 09329  ใบสมัคร
621071248 นันทนัช ประสมพงศ์ อ. จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหม่อม   ใบสมัคร
621071250 นัสนีน ตอแลมา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา  ใบสมัคร
621071252 นาฏฌา มานะการ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา (ศาลากลาง)  ใบสมัคร
621071254 นุชรีย์ บัวนาค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูน  ใบสมัคร
621071256 บาซีเราะ จิตต์ดำริ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เอสวีพี อีควิปเม้นท์ รีแพร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  ใบสมัคร
621071257 ปริยากร บุญเสริม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สงวนพาณิชย์ พลัส จำกัด (ศูนย์บริการฮอนด้า)  ใบสมัคร
621071258 ปริยาภัทร กาญถึง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด  ใบสมัคร
621071259 ปัทมาพร แสงจันทร์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621071260 ปิยดา คงทอง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหัวไทร ที่ว่าการอำเภอหัวไทร  ใบสมัคร
621071262 ภิมลพร พรหมดำ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท นาราทรัพย์ พัฒนา จำกัด  ใบสมัคร
621071263 ยุพารัตน์ อยู่ยืน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
621071264 ยุวดี สาหง่อย อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน สาขานาทวี  ใบสมัคร
621071265 รัตนาพร พรหมปรีดี อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน สาขา ปากพนัง  ใบสมัคร
621071266 ลีนา รีเด็ง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
621071267 วริษฐา นิ่มวุ่น อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการ NT สงขลา 2  ใบสมัคร
621071268 ศิริวรรณ สร้อยศรี อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค18   ใบสมัคร
621071270 สุชาวดี เจริญสุข อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร
621071271 สุทธิ์ภาธร บัวเรือง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071272 ไหมสุรีย์ ชุมสาแหละ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th