ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 85/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84[85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071271 สุทธิ์ภาธร บัวเรือง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071272 ไหมสุรีย์ ชุมสาแหละ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071273 กิตติธัช ศรีคุ้มวงศ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  เทศบาลเมืองคลองแห   ใบสมัคร
621071274 จตุรงศ์ หอมรส อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุสงขลา(บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาสิงหนคร)  ใบสมัคร
621071275 เฉลิมพล ด้วงเมือง อาจารย์ จารุมาศ เสน่ห์หา  เซเว่นอีเลเว่น สาขากาญจนวนิช ซอย69 (15847)  ใบสมัคร
621071276 ธนทัต เถรแก้ว อ.จารุมาศ เสน่ห์หา  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  ใบสมัคร
621071277 ธนพงษ์ เกิดไกร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  SHAN Villas Sukhumvit  ใบสมัคร
621071278 ธนาธิป แก้วถาวร อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071279 ธัญพิสิษฐ์ นคราวงศ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานขาย EZIO ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071280 นพปฎล ชาติธรรมวงศ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
621071281 นิติกร ศรีสุวรรณ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
621071282 นิติภูมิ ศรีวิโรจน์ อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร   SHAN Villas Sukhumvit  ใบสมัคร
621071283 ปราบดา เพชรสงคราม อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานขาย EZIO ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071284 ฟิตรี รอนิง อ.จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด  ใบสมัคร
621071285 ฤทธิรงค์ ช่วยป้อง อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071287 วิวัตร์ เพชรรัตน์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071288 ศิรสิทธิ์ หนูทิพย์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เรือนไหมปั้นหยา  ใบสมัคร
621071290 สาธิต เลิศเดชะ อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุสงขลา(บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาสิงหนคร)  ใบสมัคร
621071291 อยุธยา ไชยศรี อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071292 อลงกต ไชยแก้ว อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
621071293 อาดีลัน อูมูดี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บจก. ดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควีปเม้น  ใบสมัคร
621071294 อุกกฤษฏ์ เบ็ญนุ้ย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071295 ฮัซมาน ยาหยาหมัน อาจารย์ จารุมาศ สเน่หา  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ กำจัด  ใบสมัคร
611011018 ณัฐณิชา พละวัตร อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ใบสมัคร
612021016 นิติพัฒน์ ม่วงพุ่ม อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th