ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 86/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85[86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612051220 นูรอัยนี่ เกปัน อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
612051245 สุไรยา สุกเส็ม อ.สุธีร์ อินทร์รักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
612041039 สุดารัตน์ สมทอง อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีส  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง 
612041040 สุธากร สงเกตุ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง 
612041042 อนิรุทร์ เชื้อเขตกิจ อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
612041022 กุลณัฐ เพชรคง ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
612041029 นิรมล อนันต์ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล   สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 
612041031 บารือกิซ ดือเร๊ะ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 
612041034 พันธกานต์ มะลิผล เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
612041041 สุปวีณ์ ชูเศษ อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
612041043 อามีน๊ะ บังคม อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 
612051226 มัณฑิรา แก้วมุสิก อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง  ใบสมัคร
611011482 เกียรติศักดิ์ ชุมถาวร อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร)  ใบสมัคร
611011506 พรรณทิราภรณ์ อินทร์พรหม อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม  ใบสมัคร
611011493 ฐิติมา จันทร์มุนี อ.ปิยธิดา คงวิมล  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา  ใบสมัคร
611011511 ชวพร วรินทรเวช อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล   โรงเรียนทุ่งสง  ใบสมัคร
611011519 อรนลิน คงปะทิว อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร)  ใบสมัคร
611011628 มุสลิม เจะดอเลาะ อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท 
611011521 อารอฟาน ดือราแม อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ใบสมัคร
611011490 ญาณัจฉรา พรหมจุ้ย อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ใบสมัคร
611011503 ปฏิมากร จันทร์คง อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ใบสมัคร
611011513 รัตยา ไชยชนะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวิเชียรชม  ใบสมัคร
611011517 สุนันทา บัวเพ็ชร์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านนาปรัง  ใบสมัคร
611011478 กัญจนพร หนูประสงค์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านประกอบ  ใบสมัคร
611011483 แก้วเก้า เอียดรอด อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอนาโยง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาโยง)  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th