ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 88/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87[88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081115 เทพกร จันทสุวรรณโณ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายวิมล ขวัญเกื้อ ทนายความ  ใบสมัคร
601071390 วิริยา บุญทอง ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานสรรพกรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร
602081056 พิชญากร ตุลยกุล อ.นฤมล ฐานิสโร  เซนเตอร์ ออฟ ไทยลอว์   ใบสมัคร
602081058 พิมพ์วรีย์ สุริยวงษ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ใบสมัคร
601071140 ญาณิศา รุจิระศิริกุล อ.ดร.วิลาัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602081062 ภูวดล เกลี้ยงจุ้ย นฤมล ฐานิสโร  สำงานทนายความพรรชม อ่อนน้อย  ใบสมัคร
602081063 นาย ภูวนาท เกลี้ยงจุ้ย นฤมล ฐานิสโร  สำนักงาน ทนายความ พรรณชม​ อ่อนน้อย​ 418/1 ถนนราเมศวร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081384 สุรัยยา เจ๊ะแว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม(MAC) สำนักงานประจำจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
601081132 ธัญสินี ขวัญนิมิตร อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601081390 โสภิดา เกตุทอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเเนล ลอว์ จำกัด  ใบสมัคร
602081080 สุดารัตน์ ชุมช่วย นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081400 อนุชสรา สวัสดิ์ธานี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร  ใบสมัคร
602081087 อภิญญา สิงห์กาศ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ใบสมัคร
601081407 อมรรัตน์ น้อยหนู อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง   ใบสมัคร
602081089 อรอุมา บัวทอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สมพรทนายความ  ใบสมัคร
601081156 นิติศาสตร์ สงสังข์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  ใบสมัคร
602081093 อารยา ชัยหะนิตย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
602081095 อุดมลักษณ์ เหลือเทพ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081159 นิศารัตน์ เซ่งเส้ง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081415 อัครพนธ์ เพ็ชรศรี อ.นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081416 อังคณา คงชูดวง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601011533 กิตติกา นิลสุวรรณ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601011544 ชาลิณี อินชุม อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601081440 โซฟีนา ชอบงาม อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  บริษัท สยามลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601081189 ปัทมพร แดงแก้ว นฤมล ฐานิสโร   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th