ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 88/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87[88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071350 อรรถกร เครือทอง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แอดซายน์ สตูดิโอ จำกัด  ใบสมัคร
611011047 จนัญยา แก้วศรี ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 
611011166 วิษณุ ชั่งสัจจา ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021069 พิณทิรา ช่วยบุญชู ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุร  บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
612021070 มณธิตา โพธิ์ถาวร ผศ.ดร. จักรพงษ์ ไชยบุรี  บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด 
612021071 ศรุดา ศิริวัฒน์ ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด 
612021075 สุพรรษา ดำพัฒน์ ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
612021076 สุรารัตน์ ศิริอินทร์ อาจารย์ ดร.จักรพงค์ ไชยบุรี  บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด 
612021147 ซูลไรนี เจะยอ ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์   สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา 
612021150 นุรอัยนี ยาเสาหะ ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา 
611011606 นูรีดา สาเหาะ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Phi Phi Cliff Beach Resort   ใบสมัคร
612021143 อนุพล เพชรกาศ ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์   Efin investmant.fit.YOU. 
612021162 อันวา อะสมาน ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
612021132 ณัฐวุฒิ อุปานันท์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
612021136 วุฒิภัทร สุขอยู่ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
612021154 ฟาตีฮะห์ มูดิง ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
612021155 มะซอและ สนิเจ๊ะนะ ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 
612021156 รีดูหวัน สาเเละ อาจารย์ อาจารี นาโค  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 
611011577 ชนินันท์ จริงจิตร อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011629 ยีสมานี หะยิ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  พี พี คลิฟ บีช รีสอร์ท (Phi Phi Cliff Beach Resort)  ใบสมัคร
612021137 ศศิวิมล ไชยรักษา ผศ.สุดา เธียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ 
612021157 ศุภษร กังวาลก้อง ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัท เชดโด้ เทคโนโลยี จำกัด 
612021163 อามีด๊ะ มูลหมัน ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
611071149 ชยาพร เดชสโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฏร์ธานี) 
612021145 กนกวรรณ กังแฮ ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th