ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 9/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8[9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071289 รัชเดช เกษมรัตนธร อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4  ใบสมัคร
632121047 นฤบดินทร์ รัตนภิรมย์ รศ.ดร​ พณัฐ​ กิตติ​พัฒนบวร  บจก. แมนเอ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (สำนักงานใหญ่) 
631081355 อมรรัตน์ แก้วชูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติ อาคารศาลากลางหลังเก่า จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081202 พัทธดนย์ จันทร์โชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท ริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631071251 ชุติกาญจน์ ชุมพร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631081073 ณรินรดา แก้วสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631081420 พิชญา ปาเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงตรัง  ใบสมัคร
631071266 นราธร ปรังพันธ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071286 มูฮัมหมัด อับดลเล๊าะ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นิวมิตชูหาดใหญ่ จำกัด  ใบสมัคร
631071293 วัลย์ลิกา ศิลป์ลา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด  ใบสมัคร
631071305 อรญา วิเชียรคู่ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา  ใบสมัคร
631081083 ณัฐวดี ปัญญาพิจัย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081123 กฤตภาส ขันเพ็ชร ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน ปัญญา วงศ์เมฆ ทนายความ  ใบสมัคร
631081390 อินนาส เจ๊ะอาแว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
631087044 บุหงา ฤทธิโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สถานีตำรวจภูธรตะโหมด จังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
631081205 พิชชาพร ดำทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631081078 ณัฐธิดา หนูน้อย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักกฎหมายนิติศาสตร์หาดใหญ่  ใบสมัคร
631081129 นภสร หนูนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักกฎหมายนิติศาสตร์หาดใหญ่  ใบสมัคร
631087018 บุญญิสา รัตนคช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมายและธุรกิจทนายความวินัย ศรีสุวรรณโน 
631071439 มินตรา ลิ่มสนิท อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่   ใบสมัคร
631071244 กฤษฎา ทองจับ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด  ใบสมัคร
631071265 นรวิชญ์ เนื่องแก้ว ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071274 พรธีรา วัจนเทพินทร์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด  ใบสมัคร
631071300 สกุลรัตน์ แซ่ลิ่ม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด  ใบสมัคร
631071307 อรอุมา เสนแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท 21 ซันเเพสชั่น จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th