ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 92/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91[92] 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011061 พงศธร สุขเสนา ผศ. วรุตม์ นาฑี  ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ & ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคใต้ (มอ.)  ใบสมัคร
611011072 ศุภกานต์ บุญชู ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6  ใบสมัคร
611071244 อุมาพร วรรณเพ็ชชา อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  ใบสมัคร
612021012 ธรรมรัตน์ นวลมุสิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์   
612021015 นครินทร์ อาจวิชัย อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 
611011106 วนันเรศ เสกธีระ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
612021037 สุวรรณา คงรัตน์ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
611011133 ธนัญญา บัวใหม่ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่)  ใบสมัคร
611071308 ฟาฮัส หมาดหยัน จิราพร คงรอด  บริษัทกรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต สงน. คุณชุติกาญจน์ สุขโน  ใบสมัคร
611011414 จุฑามาศ โฮ่อิน ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  The Okura Prestige Bangkok  ใบสมัคร
611011420 ชลดา ศรีเคน ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มุกดา สปา รีสอร์ท  ใบสมัคร
61101156 กิรติกานต์ ยูหนู อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  ใบสมัคร
611011431 ทักษิณาภรณ์ เพชรรัตน์มุณี ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด   ใบสมัคร
611071139 ขวัญพร เหมบุตร ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่   ใบสมัคร
611071150 ชลภัคสร สารทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซิมป์สัน มารีน (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611011001 กชกร แซ่จิ้ว อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัททรูวิชั่นส์กรุ๊ป จํากัด  ใบสมัคร
611071184 พงศธร ชนะสิทธิ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี  ใบสมัคร
611071216 สิริกร ขวัญศรีสุทธิ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ซิมสันป์ มารีน ปนะเทศไทย จำกัด  ใบสมัคร
611071226 เสาวณีย์ ชินวราพัฒน์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ซิมป์สัน มารีน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิมป์สัน มารีน (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611011077 เสาวณีย์ ตรีรัญเพชร ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
612021004 ซูลินตาร์ แม อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ  โรงเรียนบ้านดาฮง 
612021005 ซูไฮลา สามะ อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 
611071509 ปวีณา สังข์สุวรรณ์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
611011094 นฤวัฒน์ ศรีแก้วแฝก ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021020 นูรูลอามีรา ดือราแม อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านดาฮง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th