ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 93/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92[93] 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612021021 ปณิธาน พวงสันเทียะ อาจารย์ ดร. จันทวรรร น้อยศรี  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
612021023 พริมสุดา แก้วทอง อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านตาขุน 
611011112 ศุภวัตน์ ณ สงขลา ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011113 สุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
611011135 ธัญญารัตน์ นิลสุวรรณ์ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น เเอนด์เซลส์ จำกัด ชั้น1  ใบสมัคร
611011154 มนัสชนก นนทะพุทธ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด  ใบสมัคร
611011412 จิรายุ สิทธิสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงแรม เดอะ การ์เด็น 304  ใบสมัคร
611011441 ปัณณวัฒน์ สงช่วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คุนัช สมชนะกิจ  Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co.,Ltd.  ใบสมัคร
611071130 กรกนก เงินคีรี ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ยูนิวานิชนำ้มันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071152 ชลษา หิรัญวงศ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
611071175 นูไรดา หมันเจริญ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จัททร์ศรี  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด  ใบสมัคร
611071177 ปภาวี สุนทราภรณ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทคอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
611011017 ซอบรี ลาเต๊ะ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด  ใบสมัคร
611011535 ปานรวี รักหมาน ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  ใบสมัคร
611071203 รุสยาณี แวนาแซ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
611011051 โณธิตา หวานชื่น ผศ. วรุตม์ นาฑี  การประปาส่วนภูมิภาคเขต5  ใบสมัคร
611011083 กัญญารัตน์ จุติภาค อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021007 กนกพิชญ์ ปิลวาสน์ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี   
612021008 ณัฐพร อภัยพงค์ คณิตศาสตร์  สำนักงานสรรพากรภาค12 
611011098 พนธกร แสงสุวรรณ์ ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011104 ยสินทร หนูเสน อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
611071268 ซัยนัน เหมหลำ จารุมาศ เสน่ห์หา  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จำกัด  ใบสมัคร
612021034 สิทธิโชค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
611011116 อภิสิทธิ์ ไบมะ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   ที่ว่าการอำเภอจะนะ  ใบสมัคร
612021041 อัสนีรา ยะพา อาจารย์.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th