ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 96/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95[96] 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011700 เป็นหนึ่ง จัตุวานิช อาจารย์ทีปวิท พงค์ไพบูลย์  บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
602021115 บุษยมาส ทิพย์รัตน์ อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง  ใบสมัคร
601011731 จันทกานต์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท หาดทิพย์ มหาชน (จำกัด)  ใบสมัคร
601081131 ธัญลักษณ์ ศรีจันบาล อ.หทัยทิพย์ กำเหนิดเพชร  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค9  ใบสมัคร
601011526 อาอินชะห์ ปูหยัง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  ใบสมัคร
601011050 กิตกรณ์ ไตรเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์. วรุฒม์ นาฑี  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก)  ใบสมัคร
601011315 สิริลักษณ์ เปอร์หลิน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011580 ปนัดดา นวนจันทร์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   LIV Hotel Phuket Patong Beachfront  ใบสมัคร
601071230 ดาวุด ดินอะ อ. จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
601071239 บิลลาเด็น เเขกพงค์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา   Patong Bay Hill Resort  ใบสมัคร
601071272 กัณฐิกา เดชดำนิล อ.วรรณภรณ์ บริพันธ์  เอสซีจี โฮมบุญถาวร กระบี่ (ช.โลหะกิจ)  ใบสมัคร
601081271 ราตรี หลำเบ็ญสะ อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดภาค 9  ใบสมัคร
602041022 วาสนา เยาว์ด้วง อ. ศรันฃณญาภัส รักศีล  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนการะเกด 
601071304 วิภาวี ศรีแพงมล อ.ดร.วรรณพรณ์ บริพันธ์  บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
601081313 วีระยุทธ ชุมวงษ์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักอัยการจังหวัดทุ่งสง  ใบสมัคร
601071342 ณิชกานต์ ขุนอาวุธ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
602021122 มูฮัยมีน บืองาฉา ปาวีณา แก้วอุบล  หจก. ประยูร ออคิดส์  ใบสมัคร
601071364 ปวีณา มีศรี ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา เขต9  ใบสมัคร
601071384 รอฮานา สะมาแอ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ  สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011505 ซูใบด๊ะ โตะหัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   สตูล วีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
601011508 โซไรด้า หลำเบ็นสะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  ลันตา สปอร์ต รีสอร์ท   ใบสมัคร
601011519 อัฟฟาน ยาพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   สตูล วีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
601011018 นัซมี สะแต อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ใบสมัคร
601011539 ชนกสุดา รักโข อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ท่าอากาศยานเชีงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602021228 ปิยนันท์ ทองคำชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th