ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 97/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96[97] 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011082 กฤษณรัฐ สุวรรณวงศ์ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011084 จันทร์จิรา มาสวัสดิ์ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011087 ชิดชนก ชูกลิ่น ผศ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011088 ณัฐธันยา สุวรรณเลขา ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน   ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา (สนง.จังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
611011089 ณัฐภูมิ ชัยเกิด ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สนง.สงเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011090 ณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา   ใบสมัคร
611011093 นฤภร สงคราม ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  พัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง  ใบสมัคร
611011095 นัฐวุฒิ นกดา อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  ใบสมัคร
611011096 นันทิชา เรืองมาก ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021019 นูรียา สะอะอ วิษณุ นภาพันธ์   
611011102 มารีนา ละกะเต็บ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
611071270 ซามีมี สาและ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานประชาสัมพันธ์  ใบสมัคร
611011111 ศุภวัฒน์ เอียดตรง ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (สนง.จังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
611071295 นูรฮัสวานี เศวตสุด จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานประชาสัมพันธ์  ใบสมัคร
611071153 ชลิตา เกษนอก ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611011534 ปัณณิกา หมาดสม ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ตำรวจท่องเที่ยว กระบี่  ใบสมัคร
611011033 สิตานัน มณีสุวรรณ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Talk of the town Organizer hatyai  ใบสมัคร
611011034 สิริมาดา โชติแก้ว อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  ChatStick  ใบสมัคร
611011038 อมรกานต์ คำวุ่น อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ดับเบิ้ลยู ซี ไนน์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
611071473 จันทร์จิรา สรรพสมบัติ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611011570 จารุวรรณ ศรีเรืองรัตน์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านศุลกากรกันตัง 
611071240 อัสนา หมานเส็น อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด  ใบสมัคร
612021003 ซารอ แวปิ อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 
612021018 นุรฮานีซา มาแจ อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 
611011114 อนุธิดา ลุ้งบ้าน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th