ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 103/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102[103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011672 กมลชนก ภูแสนศรี อ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
601071321 อุรคินทร์ ทองใส อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  ใบสมัคร
601011702 พิสิษฐ์ชัย มาแดง อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด  ใบสมัคร
602021191 นูรีดา บาหะมะ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ใบสมัคร
601011547 เชาวพงศ์ ช้องประเสริฐ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษศิริ   โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011297 บุณยานุช ศิริพันธ์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ  ใบสมัคร
601011555 ณัฐรัตน์ ยั่งยืน อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011383 กัญญารัตน์ เกาะกลาง อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
601071289 นิรชา เบ็ญหาวัน อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาเบตง  ใบสมัคร
602021065 ภัทธีรา มีสุข ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท สยาม ออโตโมทีฟ เมททัล จำกัด  ใบสมัคร
602081092 อามีรา จะปะกิยา อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความจำแลง  ใบสมัคร
602021197 ฟาตีหะ มะมิงซี อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ใบสมัคร
601011572 นูยูมะ ชุมเส็น อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601011100 ฐิติมา เศรษฐาชัย อ.ดร. นวิทย์ เอมเอก  InterContinental Phuket Resort  ใบสมัคร
601011386 ชนันภรณ์ เหล่าพิเชียรพงษ์ อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  ใบสมัคร
602021063 ชีวาพร พงศ์พยัพ ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท อเมอเอเชี่ยน เฟรเกร็นซ์ รีเสิร์ช จำกัด  ใบสมัคร
602021064 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ ผศ.ดร จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
602021067 รามนารี เตาไธสง ดร.พลากร บุญใส  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
602021070 สิตานันท์ บุญยอด อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
601071310 สุนิศา พูลสวน อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601071322 เอกชน ชูประสูติ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  Queen Interior  ใบสมัคร
601011428 วริศรา อุ่ยสกุล อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  ใบสมัคร
601011704 ภัทรียา เตาวะโต อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
602021148 โซฟียา ดอเส็น อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร
602021150 เดียวาตี เจ๊ะอุบง อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th