ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 103/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102[103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071138 โกสุม คงศรี ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหาดใหญ่   ใบสมัคร
611071154 โชติกา คีรีรักษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071273 โซเฟีย หมัดร่วม อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไอ แอม ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611071315 ภูรินทร์ สายหยุด อ.จารุมาศ สเหน่หา  บริษัทพรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด  ใบสมัคร
611071335 ศศิวิมล สิทธิเดช อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พรีเมี่ยมไทยพัฒนา จำกัด  ใบสมัคร
611071338 สรินยา วงศ์มุสา จารุมาศ เสน่หา  บานาน่าโคกโพธิ์  ใบสมัคร
611071348 อมรรัตน์ หนูทิม อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี   ใบสมัคร
611071351 อัญชิษฐา เสาวคนธ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เกี้ยนเฮง วัสดุก่อสร้าง หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071355 อานีต้า จิตภาค อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไอ แอม ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611071269 ซากีร์หน๊ะ หวังนุรักษ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สยามเอราวัณวิศวกรรม จำกัด  ใบสมัคร
611071334 ศศินา จันทร์ด้วง จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด  ใบสมัคร
611011181 อชิราภรณ์ จันเจริญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11  ใบสมัคร
611071346 หรอซี หมัดเสะ อาจาร์ยจารุมาศ เสน่หา  บริษัท สยามเอราวัณวิศวกรรม จำกัด  ใบสมัคร
611071129 กนกวรรณ เทพทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071265 ซอบรี มาหะมะยูโซะ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
611071271 ซาอีดะห์ อาแว อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง  ใบสมัคร
611071272 ซูไฮลา เจ๊ะตีรอกี จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
611071294 นูรลียานา เจะอุมา จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เอ็มจีลักชูรี่ หาดใหญ่ จำกัด  ใบสมัคร
611011163 วาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
611071340 สุชาดา เพชรรักษ์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ยูเนี่ยน คอนเวเยอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  ใบสมัคร
611011446 พรวนัช พรหมชาติ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บจก. ณัฐนารา โซเซียล เอ็นเตอร์ไพรส์  ใบสมัคร
611071357 อาวาตีฟ ดาโอะ อ.จารุมาศ เสน่หา  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยะรัง  ใบสมัคร
611011463 สรัญญา เรืองอร่าม ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บจก. ณัฐนารา โซเซียล เอ็นเตอร์ไพรส์  ใบสมัคร
611011024 พิมวริษา ขุทรานนท์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อินเทนชั่น มีเดีย แพลน จำกัด  ใบสมัคร
611011027 มัซนะฮ์ สาแล๊ะ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อินเทนชั่น มีเดีย แพลน จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th