ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 112/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111[112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591071134 ณัฐมน วิเศษ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรมนาใต้บีช รีสอร์ทแอนด์สปา  ใบสมัคร
591071140 ธัญรัตน์ สีสมาน อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ 
591071142 ธีรพล เพ็ชรรัตน์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
591071143 ธีรภัทร จรณโยธิน ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
591071155 เบญจพล หนูนุ่ม ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  CP ALL 
591071163 พลอยพรรณ ทองเพิ่ม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
591071166 พิลาสลักษณ์ หนูช่วย อ.ดร วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071190 ศิรวิทย์ รื่นหาญ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างาสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
591071201 สิรวิชญ์ หนูนอง ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้ โลตัส พัทลุง 
591071203 สุขพิพัฒน์ คีรีรัตน์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรบินสัน ตรัง 
591071215 อรวรรณ คงไชย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071216 อริสรา ใจดี อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ 
591011580 อานีญา ชุมสมาน อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  บางเทา วินเลจ รีสอร์ท 
591011342 อัญฑิตา ไชยคช อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม ถาวร ปาล์ม บีช รีสอร์ท ภูเก็ต  ใบสมัคร
591071254 พิชามน ปางวัชรากร อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 
591011131 เชษฐกรณ์ จริงจิตร ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
611073161 ดวงฤทัย บารพิกุล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  หจก.สตอม เทคโนโลยี 
591071180 รัตนะชาติ แซ่ซื่อ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขา หาดใหญ่ 
591071181 รัตภูมิ คงด้วง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ในเครือกลุ่ม บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
591071451 อภิญญา ยิ้มแย้ม อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071206 สุภาวดี ขวัญสุด วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ในเครือแฟรนไชส์สายธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 
591071212 อรกช บัวชัย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  แอมเวย์  
591071114 กนกกร ทองเพชร อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส สาขาจะนะ 
611073165 นันธิดา ดวงจิตร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน 
591071127 ชนาภัทร คงสี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (สาขาสำนักงานใหญ่) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th