ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 114/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113[114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011618 พงศภัค สุวรรณนันท์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสนามบินภูเก็ต  ใบสมัคร
611011630 ยูรีซัน สะแม อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง  ใบสมัคร
611011556 กัณฑ์ฐิมา เพชรบุรี อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  DHL EXPRESS SURATTHANI  ใบสมัคร
611011579 ชลิตา ศรียาน อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ เมนทารี จำกัด   ใบสมัคร
611011613 ปริญดา เชาวลิต อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัทเอดับเบิลยู อินดัสทรี  ใบสมัคร
611011639 วันดาวุธ แวนิ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011642 วิรมน คงคล้าย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011649 ศุภวิชย์ เปรียบกล้า อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Lyns Home Boutique Hostel  ใบสมัคร
611011653 สโรชา ปลื้มสำราญ อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท   ใบสมัคร
611011655 สุชานันท์ จันพลโท ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
611011656 สุภิญญา สุขพุ่ม ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011662 อรอุมา ช่วยสถิตย์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
611011667 อามินตรา ซันสาบู อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัทเอดับเบิลยู อินดัสทรี  ใบสมัคร
611011566 ขวัญฤทัย ศรีวับ อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐสิริ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011585 ณปภัช สวัสดีมูล อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   ใบสมัคร
611011346 ชินวัตร นาคแก้ว สุธาสินี พรมแดน  รามาบุรินทร์ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611011349 ธนพร ทิพย์ศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาร์พาณิชย์เจริญ   
601011334 กัลปังหา อ่อนทอง ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
601011355 พิจาริน อาชวเมธากุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
611011576 ชนิกานต์ นพวงค์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Adang Sea Tour  ใบสมัคร
611011352 นภัสวรรณ บูชิตพงศธร อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
611011355 โนนา ตอแลมา อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  BAANPUN TRAVEL 
611011360 ฟาติน เจ๊ะมิง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมเเดน  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
611011363 วิลาวัลย์ หิรัญพันธุ์ อาจารย์ดร.พนิดา เชาวพาณิชย์เจริญ  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
611011575 ชนิกานต์ ช่วยชู อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ท่าอากาศยานตรัง(Trang Airport)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th