ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 115/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114[115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011384 สุทธิพงษ์ ขาวเหลือง อ.พจนา เดชสถิตย์  Miyagi Zao Eboshi Resort 
591011650 ปวเรศ สีสด อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  GMM Grammy   ใบสมัคร
591011169 อรณิชา สมัด ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011525 พรนลิน อนุศิลป์ อ.อภิรดี สุภาพ  Phuket Marriott Resort and Spa, Merlin Beach 
592021219 ธัญพิสิษฐ์ ผันผ่อน ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด 
592021224 ศศิธร ภควันต์ ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  AF Arowana Farm 
592021227 อภิญญา เนียมวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
591011318 นันทินี สายสลำ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมกระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท  ใบสมัคร
591011368 บุญฑริกา ม่วงแสง อ.พจนา เดชสถิตย์  Miyagi zao eboshi resort 
591011356 ณัฐกานต์ ดวงญา อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  Monozukuri Mirai Development Co.,Ltd  ใบสมัคร
591011116 กนกอร อาคาสุวรรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011381 ศวิตา ร่มโพธิ์ทอง อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  Miyagi Zao Eboshi Resort 
591011347 กิตติญา ไชยรักษา อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท monotsukuri mirai development co. ltd 
592021172 รัชนีกร ยังพลขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี  บริษัท ภูเก็ตเน็กซ์ จำกัด 
581011432 ลลิล รักขาว อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
592021225 ศศินา แสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
591011453 ซอฮะบัติ เหมเด็น กามารุดดีน อิสายะ  Andara Resort Residences 
592021223 วัชรพงศ์ ทานอักษร ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ   
592021226 สุธิดา หมูดจันทร์ ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
592021228 อัญมณี ชัยศรี ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
591071250 ปิยวรรณ ขนอม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด  ใบสมัคร
591011140 พงศกร ทิดกานจันทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011150 วันวิสาข์ หง๊ะฝา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  โรงแรม Dinso Resort 
591011151 ศตวรรษ ฉินทสงเคราะห์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611073163 ธนวัฒน์ กองสวัสดิ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th