ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 124/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123[124] 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011511 ธมนวรรณ อักษรกูล นางสาวอภิรดี สุภาพ  Phuket Marriott Resort and Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
591011001 กชกร แก้วอัมพร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011007 กุลณัฐ แสงงาม อาจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011011 จิรเมธ งามพร้อม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใบสมัคร
591011013 ชโลธร พริกแก้ว อ.ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใบสมัคร
591011015 ชินกฤต เพ็ญจำรัส อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
591011018 ณัฐทิตา ไชยมงคล อ. ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011019 ทิวาพร จันทรมณี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011021 ธัญชนก สามทอง อ.ดร.วิชชาญ จุลหริก  ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ  ใบสมัคร
591011022 ธิดา มั่งมี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
591011026 นภเกตน์ เพ็ญจำรัส อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลตะโหมด  ใบสมัคร
591011027 นันทวุฒิ สุวรรณาคม อาจารย์ ดร. อัศว์ศิริ ลาปีอี   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง  ใบสมัคร
591011028 นุสรี พันทรกิจ อ.ดร.วิชชาญ จุลหริก  ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
591011030 บุศราวรรณ จันทร์โชติ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  Centre of International and Cooperation (CIAC) 
591011031 เบญจวัลย์ คุ้มหอยกัน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
591011033 ประภัสสร ชำนาญ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011034 ปัทมาภรณ์ จันทร์ศรีแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
591011035 ปิยวัฒน์ ช่วยพิทักษ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใบสมัคร
591011037 พาตีฮะห์ กอตอบารู อาจารย์.ดร อภิรดี จิโรภาส  Centre of International Affairs and cooperation (CIAC)  
591011038 พิมพ์ผกา จันทโร อ.ดร.วิชชาญ จุลหริก  การประปาส่วนภูมิภาคเขต5จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011039 พิไลพร อิสโร อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011040 พีรพล ราชปักษิณ อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค9 (สงขลา)  ใบสมัคร
591011041 เพ็ญนภา บุตรน้อย อ.ดร. อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011042 เฟื่องลดา ชุ่มนวน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011044 มนัชญา มีชู อ.ดร.วิชชาญ จุลหริก  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th