ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 129/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128[129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611077283 ณัฏฐ์ภัค เจริญยิ่ง สุธี โง้วศิริ  บริษัทหาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611073191 กุลธิดา สุวรรณกาญจน์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 
611077288 พิชญา ทองอุไร ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสินสาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
611073195 ชนัสนันท์ ชูดำ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรกงหรา 
611073196 ชนากานต์ โยธา ดร.สุธี โง้วสิริ  พงศ์สินค้าวัสดุ 
591011503 ณัฐธิดา เจือกโว้น อ. ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ  ใบสมัคร
611077295 ศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611077298 สุชานาถ ทัศกูลกิจ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1   ใบสมัคร
611077299 เสาวลักษณ์ รุ่งเรือง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1   ใบสมัคร
611073204 นฤภรณ์ ทับทอง ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา 
611077301 อรยา ด้วงดล อ.ดร.สุธี โง้ศิริ  Thefunky mango 
611073207 นิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาชิวรา 
611073223 รวิวรรณ คำเพชร อ.ดร. สุธี โง้วศิริ   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา สงขลา 
611073230 วุฒิภัทร มะสมัน ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 
611073232 ศิริวรรณ ยงคำชา ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัทพงษ์สินค้าวัสดุ 
611073233 ศิริวรรณ หมืนแก้ว อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง 
611073236 สายใจ เตบหนี อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ใบสมัคร
591011667 อัครชัย ศรีวะปะ อ.ธีระ ราชาพล  ศูนย์บริหารวิทยุภาคใต้ตอนล่าง บมจ.อสมท  ใบสมัคร
611073209 นูรฮายาตี เตะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช (สงขลา) 
611073218 พัฐสุดา มุ่งเคน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011629 กรชนก บุญสม อ.ทีปวิท พงศ์ไพบลูย์  Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้  ใบสมัคร
591011637 ชไมพร เวชสุวรรณ์ อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  การประปาส่วนภูมิภาค เขต5  ใบสมัคร
611077297 สาฟูวัน อาแว อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ  ใบสมัคร
591011632 กันยารัตน์ พลภักดี อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Mono Technology PCL จัสมิน อินเตอร์เนชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16   ใบสมัคร
611073238 สุพรรษา ทองวงค์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th