ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 136/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135[136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611077278 นางสาวกนกพร บุญยาสิทธ์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองจิก  ใบสมัคร
602021029 ฟิรดาว แวกือจิ อาจารย์ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ยะลา  ใบสมัคร
602021032 มุสลีมะห์ ซูละ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา  ใบสมัคร
602021040 สุธิดา ดิษบุตร อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  ใบสมัคร
602021042 เสาวลักษณ์ ขันแก้ว อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนห้วยยอด  ใบสมัคร
601071296 ภัทรวดี โพชนุกูล อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
601011397 ดลภัค ทองน้อย อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
601071320 อามีน หะยีอูมา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071350 ธนัญญา หลานรอด อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1  ใบสมัคร
601071354 นัฏฐิฌา พรหมอินทร์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11  ใบสมัคร
601071224 ขนิษฐา ยิ่งขำ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท. พัทลุง  ใบสมัคร
601071267 อภิสรา บัวคีรี จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011463 นราทิพย์ ไชยภูมิ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
601011466 ปนัดดา โดงกูล อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  ใบสมัคร
601071376 เพชรไพลิน แสงจันทร์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601071403 หทัยรัตน์ จิตรชูชื่น อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601071424 นูรีฮัน มีนา ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601071426 ลลิตา คงสุวรรณ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071219 กชวรรณ พรหมชัย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011330 อารีดา อับดุลดานิง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศสยานนานาชาติหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  ใบสมัคร
601011587 ปิยภัทร์ เลื่อนลอย อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601011427 วราภรณ์ นามสว่าง อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น   บริษัทรุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (สักนักพิมพ์กวีบุ๊ค)  ใบสมัคร
601011446 แก้วนภา จันทวงศ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
601011459 ทยากร บุญจันทร์ อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนตะโหมด  ใบสมัคร
601011479 วรรณธิดา สันฐมิตร อ.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th