ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 159/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158[159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592051046 จารุวรรณ แย้มใจดี อ.ดร เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Faculty of Sports Science and Coaching Universiti Pendidikan Sultan Idris,UPSI. Malaysaia. 
592051049 ชินานาถ คงศรีทอง อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Faculty of Sports Science and Coaching. Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Malaysia. 
592021160 กมล บิลพัสด์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
592021161 จักรกฤษณ์ นวลอินทร์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
592021164 ชลิตา ยอดไสว อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันทีโอที 
592021167 ณิชาภัทร ทองขาว อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
592021168 ปฏิภาณ พรหมจันทร์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
591071455 ณัฐทวิกา เชื่อมใจ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน  ใบสมัคร
591011341 อัจฉรา เม่นฉาย อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  สถานกงศุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
592021282 ฐิติรัตน์ ซื่อสัตย์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วืทยาเขตสงขลา 
592021293 กมลรัตน์ คำทอง ผศ.สุดา เธียรมนตรี  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
592021064 กิตติ ทับวัง พลากร บุญใส   
592021079 อัจฉรา อินทร์พรหม อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัทกรีนสปอต(ประเทศ) จำกัด 
591011465 รอยฮัน แวนะไล กามารุดดีน อิสายะ  กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 
592021170 มูฮำหมัดอาบีดีน วาโละ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
592021171 ยุสรี ยะโกะ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  ดิจิอาร์ต มีเดีย จำกัด หาดใหญ่ 
592021068 นพดล กู้เมือง อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
591011463 มูฮัมมัดนัซรี หะยีนาแว อภิรดี สุภาพ  Universiti sain Malaysia 
591011530 พิชามญชุ์ กันทัต อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  ใบสมัคร
591011330 วลัยพร แมงทับ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัทแมงโก้ทีน ทราเวล (Mangosteen Travel) 
591011302 ขนิษฐา เรืองจันทร์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน   เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต   ใบสมัคร
591011331 วัชราภรณ์ หลำหลี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071332 อนุชา ช่วยชายนิล อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด  ใบสมัคร
591011456 ณัฐพล ไบบาว อ.กามารุดดีน อิสายะ  Centre for International Languages 
591071184 วันรอวิยานีย์ หล๊ะติหมะ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th