ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 159/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158[159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011012 จุฑามาศ แซ่ลิ่ม อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
601073230 กาญจนาพร บุญญะมาลี ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 
581071193 ชนกสุดา จองศักดิ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน 
601073245 ดิษยา พุทธนุกูล ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
581011045 นุชชนนี เจริญเพ็ง ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  HBU-Uclan School of Media, Communication Creative Industries, Hebei University 
581071252 ขนิษฐา ศิริรักษ์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขาสงขลา) 
581071266 ธมนวรรณ แสงมณี อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัดมหาชน สาขาหาดใหญ่ 
581011170 กนกวรรณ พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด 
581011207 วรัญญา แซ่เตียว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมอวิสต้า ไฮด์อเวย์ ภูเก็ต ป่าตอง-เอ็มแกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล  
581011211 ศรัณย่า สีลาทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
581011723 กมลรัตน์ ศรีสุข ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
581011214 ศานิยา บุญช่วย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีอาร์หาดใหญ่ (ปทท) จำกัด 
581011728 ชนาณัติ ยานวิมุต อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด 
581011003 กัณฐิกา นิลวัตร อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
581011008 จักรกฤษณ์ จิ้วตั้น อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
581011013 เจนจิรา พรหมอ่อน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
581071182 กาญจนาพร แสงใส อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
581011022 ณัฐริกา นิชรานนท์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง 
581011024 ดารารัตน์ หมีนหวัง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์บริการลูกค้า T0T หาดใหญ่  
581011037 นพดล เมืองสุข อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ 
581011043 นัสวดี ทองปาน อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา 
581011046 ปฏิพล สุคนธรัตน์ อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
581011050 พงศ์พิสุทธิื์ รักษาพันธุ์ อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
581011061 ภุมรินทร์ ยิ่งยง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต 
581011062 มนัญชญา ชุมคง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th