ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 162/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161[162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592041063 ณัฐติกาล ศรีสมบัติ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   ฟาร์มไก่เกาะแต้ว 
591011303 จรินพร แสงทอง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบินสปริงแอร์ไลน์ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
591011321 ปริยากร ทองวงศ์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบินสปริงแอร์ไลน์ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
591011473 สอบารียะห์ ปะแตบือแน กามารุดดีน อิสายะ   สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 
591011316 ธัญชนก จิตติเลิศสกุลชัย อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  บริษัทการบินไทย ท่าอากาศยานภูเก็ต   ใบสมัคร
591011326 มณฑิรา ผ่อนผัน อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมมารวย การ์เด้น  ใบสมัคร
591011582 เอเซีย ปราบเภท อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  โรงแรมฮอไรซอน กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
591071251 ปิยวรรณ ยอดแก้ว อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
591011360 ณัฐวดี ศรีสุริยาวัฒน์ อ.พจนา เดชสถิตย์   โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตอง   ใบสมัคร
591011631 กวินทรา คงสุข อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท คิดดีมุ่งทำดี จำกัด 
591011390 อานีซา มะลี อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตอง  ใบสมัคร
591071387 นุชนารถ คุณอักษร อาจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บ้านยุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
591071432 สุดารัตน์ จันทะมุณี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โรงแรมบ้านยุรีื รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
581011429 คุณานนต์ ปานเจี้ยง อ.พจนา เดชสถิตย์  มุกดา สปา  ใบสมัคร
591071242 นราภรณ์ เกื้อสุข จารุมาศ เสน่หา  บริษัทเบทาโกรอุตาสาหกรรม จำกัด ร้าน Betagro Shop สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
591011550 วาฟะ มะแซ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Universiti Sains Malaysia  
591011583 ฮานูน แวดือเระ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Universiti Sains Malaysia 
592021074 รติรส จันทร์ทอง อ.ดร.พลากร บุญใส   
591011459 นาซูฮา กาโน อ.กามารุดดีน อิสายะ   Universiti Sains Malaysia - USM  
591011460 นุรฮายาตี สาและดิง อ.การุดดีน อิสายะ   Universiti Sains Malaysia  
592041092 อรพิมล แซ่ซิน อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  หนองธงฟาร์ม 
592041067 ธิดารัตน์ แก้วสว่างวงศ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  หนองธงฟาร์ม 
611073166 นาติญา หมัดดีน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ  ใบสมัคร
591011486 กัณธนา จิมจวน นางสาวอภิรดี สุภาพ  Phuket Marriott Resort and Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
591011526 พรพิสุทธิ์ บุญโต อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานชั้น 1 อาคารจอดรถ ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th