ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 165/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164[165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011468 วรวุฒิ นาวาเดช อ.กามารุดดีน อิสายะ  Universiti Malaysia Perlis 
591011474 สุนิตา ตะวัน อ.กามารุดดีน อิสายะ  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  
591011477 อริสา บินหมัด อ. กามารุดดีน อิสายะ  Universiti Malaysia Perlis  
611073182 สุทธิกานต์ จงกลมณีย์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด  ใบสมัคร
591011528 พัชณิฌา บุญปราณี อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Horizon Karon Beach Resort & Spa  ใบสมัคร
591011554 ศศิญาภรณ์ เอียดเรือง อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  ฮอไรซอน กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
591011636 ชนินาถ ชายเสย อ. ธีระ ราชาพล  GMM Channel 
591011653 พรรัตน์ ราชแก้ว อ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  งานประชาสัมพันธ์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
591011655 โยษิตา ทับทิมอ่อน อ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
591011541 รวิภา แก้ววิเชียร อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011129 ชยานันต์ แก้วมหากาฬ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด 
591011271 ธนพร แซ่จ้อง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  The Pixel Panwa Hotel  ใบสมัคร
591011553 วิลาวัณย์ จันทรรัตณะ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สนามบินสุวรรณภูมิ 
591011455 ซาฟีรา ยีเส็น อ.กามารุดดีน อิสายะ  Universiti Malaysia Perlis 
591011036 พรพิมล กลิ่นสุวรรณ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา  ใบสมัคร
591011564 สุทัตตา เซ่งห้อง อาจารย์อภิรดี สุภาพ  EVA Airways  ใบสมัคร
591011119 กสิณา ศรีละนนท์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ (Sugar Palm Grand Hillside)  ใบสมัคร
591011125 จุฑารัตน์ ศิริโภชน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ (Sugar Palm Grand Hillside)  ใบสมัคร
591011652 พนิดา แซ่ลิ่ม อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011008 เกศราภรณ์ แก้วเพ็ชร อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก  ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011014 ช่อสุภัทร ชัยเต็ม อาจารย์ ดร. อัศว์ศิริ ลาปีอี   สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง  ใบสมัคร
591011024 ธีระเวช พุทธวงศ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใบสมัคร
591011043 มณฑิตา ยะฝา อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี  ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011139 ปิยะนุช ช่วยรัตนะ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
591011154 ศิณา คงเขียว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th