ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 165/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164[165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591073144 ยศวีร์ เนื่องกิตติรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  เมเจอร์ กรุ๊ป สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 
591073147 ลลิตา โชติกรรภิรมย์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด 
571011302 ปลายฟ้า จันทรศิริ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม วินแดม ซีเพิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต 
571011329 พัชริดา สุขติ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
571011008 จันจิรา ชูดำ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
571011136 เพชราภรณ์ ขนานใต้ อาจารย์ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ 
571011068 อาภาภรณ์ อินทสุข อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองกะทู้ 
571011327 พรพิมล รองชูเพ็ง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
591073129 เฉลิมพล ยั่งยับ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
591073145 รอซีต้า แก้วเรืองศรี อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล หาดใหญ่ 
571011066 อรวรรณ เพชรพงษ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
571011155 สุพัตรา ผ่องแผ้ว อาจารย์.ดร.อรพินท์ บุญสิน  Grand Mercure Phuket Patong 
591073142 พริมพิชชา จันทร์หอม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บจก.โมโต แอดคิดท์ 
571011020 ณัฐภัทร แมโนน อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลพะวง 
591073126 ขวัญเนตร จองโชติศิริกุล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หจก.ธนาวิชนัน 
591073127 จุฑาทิพย์ เเดงเหมือน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสทิงพระ  
591073134 ธาวิน ชัยชะนะ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร สาขาสทิงพระ 
571011146 วิภาวรรณ ชุมศรี อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
571011156 สุพิชญา ดำสี อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
571011120 ชนิกา บิลหีม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท บิีกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2 
571011009 จิรันตน์ณัท พรหมมณี อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
571011015 ณภัทร นิลเพชร์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ 
571011273 ณิดาพร ชินนาค อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล (Buri Sriphu Boutique Hotel) 
571011029 นิตยา รัตนพันธ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานชลประทานที่ 16 
571011032 ปริญญา ศรีใหม อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th