ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 167/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166[167] 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011039 พิไลพร อิสโร อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011040 พีรพล ราชปักษิณ อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค9 (สงขลา)  ใบสมัคร
591011041 เพ็ญนภา บุตรน้อย อ.ดร. อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011042 เฟื่องลดา ชุ่มนวน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011044 มนัชญา มีชู อ.ดร.วิชชาญ จุลหริก  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591011045 เมวดี มุทุขันธ์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  Center of International Affairs and Cooperation (CIAC). 
591011049 เรวดี เเก้วสรวล อ.ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  เทศบาลตำบลย่านตาขาว  ใบสมัคร
591011051 วราภรณ์ รัตนสังข์ อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011057 สิริวิภา ประสมพงศ์ อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011059 สรศักดิ์ ทองรุธ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  UNIVERSITAS HASANUDDIN 
591011063 ไหมซาเราะ จันทรกุบ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
591011065 อรทัย เจริญทรัพย์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011066 อลิษา พุทซ้อน อาจรย์ดร.อภิรดี จิโรภาส  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  ใบสมัคร
591011067 อังคณา ธนูสาย อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  Centre of International Affairs and Cooperation (CIAC). 
591011068 อาดีลัน เจะมะ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ีีUNIVERSITAS HASANUDDIN 
591011069 อาทิตยา ยิ้มย่อง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  Centre of International Affairs and Cooperation (CIAC). 
591011070 อาริษา บ้างบุญเรือง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
591011488 คณิน พร้อมมูล อ.อภิรดี สุภาพ  PhuketFit & Fit BX  ใบสมัคร
591011574 อรรคเดช ทองเรือง อ.อภิรดี สุภาพ  Phuket fit thailand   ใบสมัคร
591011540 รติมา บุญร่วม อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)   ใบสมัคร
591011012 ชลธิชา ฤทธิ์ทอง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   HBU-Uclan School of Media,Communication Creative lndustries, Hebei University 
591011538 มารีณา สาและ อ. อภิรดี สุภาพ  Connection Lathe Services Co.,Ltd. 
591011539 ยุรีวรรณ์ ห่อกุล อ.อภิรดี สุภาพ  Thai Airways International Public Company Limited / Krabi Airport  ใบสมัคร
591011048 รุ่งทิวา ต่ายนิล อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  HBU-Uclan School of Media,Communication Creative Industries,Hebei University 
591011061 หทัยทัต ทองรอด อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th