ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 178/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177[178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592021266 อรญา จิโสะ ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021233 จันทกานติ์ นาคทอง ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021237 ซีลีน ก๊อก อ. ผ.ศ. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021247 ปิยธิดา อ่อนน้อม ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ  
592021261 สาวิตรี โต๊ะกายู ผศ.ดร.สุดสาคร สิงค์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่6 
592021264 สุพนิตา เอี่ยมอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
592021270 เอกภาพ อย่างดี ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง  กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 
592021239 ดวงพร หมวดทอง ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งเเวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
592021254 เมธาวดี สืบสม ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อม 
592021257 ศิริวัชรี จำปางาม ผศ.ดร.สุดสาคร สิงค์ทอง  กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
592021260 สรรเสริญ คุ่ยยกสุย ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 
592021267 อาทิตยา ฐานะพันธุ์ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม 
561011578 เศวตฉัตร แก้วรัตน์ เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัทงานดีโปรดักชั่นจำกัด 
601073257 พรสวรรค์ ฉิมเกื้อ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด 
601073264 วรัญญา พรหมมา สุธี โง้วศิริ  บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด 
601073234 จันทิมา จันทรวิมล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   
431021213 gg ggg vvv   
592021091 นฤเดช ศิริไชย ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด 
581011208 วรัญญา มูหัมหมัด ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Crowne Plaza Phuket Panwa Beach 
581011179 ชาญวิทย์ เมืองแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   Crowne Plaza Phuket Panwa Beach 
581011741 วรวัตร ศรีชาติ อาจารย์ธีระ ราชาพล  บริษัท เซิร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 
601073169 ชนิกานต์ จันทฆาต อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทมิตซู ทักษิณสงขลา 
592021085 ชญาณี โชครักษ์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท บี ฟูดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด 
592021095 ปรีดา แซ่ลิ้ม ผศ.ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา  CP meji 
582021139 ฟาตีนา กาโบะ อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th