ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 183/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182[183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011175 จันทกานต์ หมื่นหนู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
581011176 จิตตะวัน แสงจันทร์ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด(มหาชน) 
581011190 ธิดารัตน์ สุขมี ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  The Westin Siray Bay Resort&Spa 
581071123 ชลิตา ชลารัตน์ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
581011033 ธัญสุดา ทองดี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
581011559 ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร อ.ธีระ ราชาพล  บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด 
581011082 สิริมา ฤกขะวุฒิกุล อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง 
581011642 มินธิลา มณีรักษ์ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  pullman phuket arcadia 
581011416 สิริพร นิลศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581011419 เสาวลักษณ์ อัครชัยวรโชติ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   เคซีเอส เทรดดิ้ง จำกัด 
582021456 พรพิมล คำเอียด ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม   บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
582021458 ภริตา ข้ามเขต ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม  บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
581011030 ธวัฒ์ชัย หนูตีบ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 
581011066 วลัยพร หัศพงศ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง 
581011070 วิลาวัณย์ ทองประสม อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  
581011355 ปิยะพงา์ สีทับ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 
571011739 นนทกานต์ หมั่นเพียร อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลไซด์ 
581011360 ภคพร ปานกำเนิด อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมศรีลันตา 
581011379 อิกนีฟา อะนวล อาจารย์ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
581011418 นางสาวสุนิดา พัวศิลปชัย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า  
581011180 ณัฏฐา สมศรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บิช รีสอร์ท 
581011213 ศศิพร สุธรรมแปง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
581071150 พรรณภัทร บุญแท้ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2 
581011020 ณัฐณิชา ไพชำนาญ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
581011040 นลินี ไชยเซ่ง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th