ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 184/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183[184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011027 นูรีซาร์ ดอเลาะ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
561011030 ปวีณา สาระวารี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี 
561011036 รัตน์ตญา มณีรัตน์ อาจารย์ทวนธง ครุตจ้อง  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
561011040 วรรณชนก สิทธิพงศ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลนาทวี 
561011046 ศมนวรรณ ลิ่มเครือยาน อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011049 ศิโรชญา ศรีวะปะ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011053 สุธิดา ทองวิเชียร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
561011057 เสาวลักษณ์ มะโร อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
561011060 อังคณา อินทเล อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
561011064 อารีญา เส็นสมมาตร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
561011065 อินทิรา เส้งคุ่ย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดสงขลา 
561011015 ช่อลัดดา ต่อวิวรรธน์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 
561011058 อนพัทย์ มัชฌิมาภิโร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล  
551071144 เกศรา บุญรังษี อ.อนิวัช แก้วจำนงค์  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
561011474 จิราพร คงเรือง อาจารย์อภิรดี สุภาพ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ 
561011432 น้ำฝน หวังสป อ.มูหำหมัด สาแลบิง  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011443 มณีรัตน์ จีนกลับ อ.มูหำหมัด สาแลบิง  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011465 ฮากีม๊ะห์ เปี่ยมใจจิ อาจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551071153 จิตรานุช เนียมเล็ก อ.อนิวัช แก้วจำนงค์   เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071165 ตวงรัก แก้วรัชพันธ์ อ.วาสนา สุวรรณวิจิตร  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071185 ปิยะลักษณ์ แซ่โฮ่ อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
561011439 ฟาฎีล๊ะ โสดาหวัง อาจารย์มุหำหมัด สาแลบิง  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551071151 จันทร์จิรา นิยมญาติ อ.อนิวัช แก้วจำนงค์  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี 
551071204 วเรรัต สุขสงวน อาจาร์ยอนุวัต สงสม  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี 
561011243 เรืองทิพย์ เจริญศรี อ.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th