ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 189/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188[189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071251 เกวลิน ศรีเพชร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
581071121 จิรัสย์ชญา เมืองแก้ว ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก  
581011222 สุไรพร บิลอะหลี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์จำกัด (มหาชน)สาขาหาดใหญ่ 2 
601073179 นิภาพร แก้วรัตนะ อ.จารุมาศ เสน่หา  บ้านซูซูกิ 
601077276 พนัชกร สุขรัตน์ อ.จิราพร คงรอด  สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1  
581071136 ธวัชชัย หลีแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
601077282 ศิริลักษณ์ ทองเจือ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  maipreu co.,ltd 
581071146 เบญจมาภรณ์ แป้นไทย อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
601073195 ไรนา วิสมิตะนันท์ จารุมาศ เสน่หา  บจ.สยามนิสสัน ปตตานี 2000 
581071157 วัชรพงศ์ แก้วก่อศรี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
601073210 สุชานาถ สิงหน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บจ.สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) (สาขาหาดใหญ่) 
581071163 ศศิวิมล เขียวชอุ่ม ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก 
601073219 อรทัย ผาสุข อาจาย์จารุมาศ เสน่หา  กรมท่าอากาศยาน 
581071172 อังคฎาภรณ์ จันสุข อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก 
601073220 อลินา อิสลาม อาจารย์จารุมาศ เสน่าหา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร สาขาชะอวด  ใบสมัคร
581071175 อินทร์ทิรา สอนฉิ่ม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
601073252 ปรมาภรณ์ คงศรี ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท แอมเวย์ ช็อป หาดใหญ่ 
581071272 นวลพรรณ แก้วมณี อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  อีจีวี โลตัส สงขลา บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส  
581071298 รัตติยา โพธากาญ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  อีจีวี โลตัส นครศรีธรรมราช 
581011205 มาลินี คงคล้าย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Iniala Beach House 
601073166 จิตสุคนธ์ มีสุข อาจารย์จารุมาศ สเน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ 
601073199 วรรณิดา ดิษฐ์เสถียร อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
601073223 อารีรัตน์ วรรณมี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
571071137 นวพรรษ์ ผุดเกตุ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา 
581011647 วรดา ลิ่มเส็ง อ.อภิรดี สุภาพ  Malisa Villa Suites Phuket 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th