ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 190/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189[190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011203 กมลชนก จันทร์ประสิทธิ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 
551011006 กัลยกร หนูชัย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
551011014 จอมใจ รัมนา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา 
552051256 รวยดา หะระตี อ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์   
552051028 อภิญญา ดาหมาด อ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา 
551011013 คัทรียา รัตนชูศรี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลกำแพง 
551071167 ธนากร ปรัชญานิพนธ์ อ.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน 
551011281 อมรรัตน์ เพ็งสวัสดิ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   Centara Hotel HatYai  
551011047 นาฏยา หมั่นธุระ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
551011090 สุธาสินี บุญกาญจน์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 
551011099 อภิสิทธิ์ คชรัตน์ อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง 
551011262 วิลาสินี กำเนิดทอง อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด 
551011217 ชนิดา ศรีสวัสดิ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Centara Hotel HatYai 
51071213 ศิริกาญจน์ แคล้วคลาด ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  เทสโก้ โลตัส 
551011053 ปฏิภาณ เส้งสุ้น อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลท่ามิหรำ 
551011083 ศิริวงศ์ กันทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
551011104 อาภาภรณ์ บุตรวงศ์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
551011519 ปิยะวรรณ พรรครักษ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์มารีน่ารีสอร์ท-นอติคอล-กะตะ บีช 
552021254 ธีระศักดิ์ ผดุงอรรถ อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  บริษัท i-webhatyai 
551011080 ศรวิวรรณ์ น้ำแก้ว อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
552021258 บุณฑริกา เส้งนุ้ย อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
552021278 สุกัญญา ดุลยพัฒน์ กฤษณ์ ทองขุนดำ  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
551011809 สันติภาพ กลิ่นสนธิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  QATAR AIRWAYS ชั้น 1 ประตู 7 
552021480 ชิดชนก ศรีจันทร์ อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ  รอการดำเนินการ 
552021248 งามเนตร บุญสวัสดิ์ อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  iwebhatyai 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th