ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 209/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208[209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011308 กมลทิพย์ ชายะพันธุ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Royal Paradise Hotel&Spa 
571011343 อมิตา อรรถรัฐ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เดอะ คอรัล รัฟ คาบาน่า จำกัด 
571011287 พัชรินทร์ ภักบุรี อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 
571011326 พรทิพา เพิ่มดี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 
571011128 นิชารีย์ มุสิกะสง อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จำกัด  
571011144 รัตนา จันทร์มาก อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
571011151 สุกัญญา กลิ่นทิพย์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
571011165 อักษรทิพย์ ลิม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขาภูเก็ต(ถลาง) 
571011231 จันจิรา อมรเวชกุล อ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
571011272 ณิชพลัฏฐ์ ป้องปัดพาล อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
571011293 รัตติยากร คงศรี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
571011306 อัญธิกา เทพบุตร อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
571011057 สุกัญญา มณีรัตน์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลคลองแงะ 
571011002 กมลวรรณ ปรีชา อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
571011013 ฐาปนาฎ โอภาสประยูร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
571011113 กัลยกร จันทร์ชุม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ 
571011123 ธิดาทิพย์ สุขลิ้ม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรมทวิน โลตัส 
571011339 สมใจ แซ่ลิ้ม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ภูเก็ตไนน์ จำกัด 
561011381 อัญชลี หลานตำ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
571011030 บุญฤทธิ์ ชนะพล อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 
571011121 ณัฐพงษ์ ไชยภูมิ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  keemala phuket hotel 
571011133 ปาริสา ขุนอนันท์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
571011319 นภษร ทิพยวาศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
571011324 ปรางมณี ระมะโน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
571011328 พสชนัน จินดาประกายนนท์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ภูเก็ตไนน์ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th