ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 74/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73[74] 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011065 วรนิษฐา สุวรรณตานนท์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011077 ชัยณรงค์ จิตละเอียด อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011081 ภานุวิชญ์ จันทร์เลื่อน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011091 อิสระ ใจดี อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071358 กิตติศักดิ์ กิจการ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071369 ธวัชชัย เผือกชาย อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
622021141 นิพาดา ชาววงศ์ ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 16  ใบสมัคร
622021143 มรกต สิงห์ปั้น ผศ.ดร สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16  ใบสมัคร
621011585 ศศิณา สุเมรุ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท   ใบสมัคร
621011356 พัชรศรี จันทร์บุญพิทักษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011376 จุฑามาศ บุญถาวร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   ใบสมัคร
621011379 ณัฐชยา ทองชุม อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011383 ทิฆัมพร สมัย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6  ใบสมัคร
621071301 กุลธิดา ลำใส อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla  ใบสมัคร
621011402 ชยากร แซ่โย้ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  Khanom Sunrise Resort And Hotel   ใบสมัคร
621011404 ทรงกรด มหรรณพ อาจารย์.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011465 พัทธนันท์ คงแก้ว อ.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)  ใบสมัคร
621011476 สุพัตรา พงพันธุ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011391 ลักษณาภรณ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071326 ยาวาเกด ลีเฮ็ม อ.ดร สุธีโง้วศิริ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
621071327 รัตติกาล งะสมัน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใบสมัคร
621011443 กุลฐภรณ์ บัวชูก้าน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)  ใบสมัคร
621011351 ธีรดา เทศนอก อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศรีลันตา รีสอร์ท เเอนด์สปา  ใบสมัคร
621011355 ปฐมวรรณ บุญพันธ์ อาจาย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  ใบสมัคร
621011375 จิรารัตน์ คงสัน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th