ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 91/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90[91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612041014 ปาก์รุส พิทักษ์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมเเก้ว  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7  
612041020 วทัญญู แซ่โค้ว รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
612041021 อังศณา บิลหมัน อ.ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม  การยางเเห่งประเทศไทย สาขาเทพา 
601011606 ระพีพัชร หนูเพ็ชร อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันตเศรษฐศิริ  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
612021158 หาญฤทัย บุญไกร ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  โรงพยาบาลป่าตอง 
611011019 ณัฐธัญ พลากร อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  ใบสมัคร
611011562 กุลธิดา โชติช่วง อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  JW Marriott Phuket Resort & Spa (บ.เอ็มไอ สแควร จก.)  ใบสมัคร
612021130 จรรยพร ทองประสพ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
612021134 นนทวรรษ ช่วยพิชัย อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
612021135 นริศรา โต๊ะสะและ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
611011080 อารียา พรหมใหม่ ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
612021031 วิลาวัณย์ แก้วสุข อ.ดร. จันทรทวรรณ น้อยศรี  สำนักสรรพากรพื้นที่สงขลา2 
611071317 มัฟริน โซะหะแว อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โมโตแอดดิคท์ จำกัด (หาดใหญ่)  ใบสมัคร
611011456 วร​เมธ​ โพธิ์​พุทธ​ประสิทธิ์​ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Hotel Nikko Bangkok  ใบสมัคร
611011009 เกรียงไกร เชื้อพรมมา อ.ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร  ใบสมัคร
611071173 นฤเบศก์ แพ่ง​เมือง ผศ.ดร.วิลาวัลย์​ จันทร์ศรี​  โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071432 วีรพงศ์ สุขใส อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สยาม นิสสัน มอเตอร์กระบี่จำกัด  ใบสมัคร
601011405 นภสร จินตนปัญญา ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
611011023 บุญญวัตต์ อนุตรพันธ์ุ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
601011408 นิฮาบีบะฮ์ ยูโซะ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Hotel Nikko Bangkok  ใบสมัคร
611011031 วิชญะศักดิ์ อินทรชุมนุม อ.ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
611011039 อรอุมา วรรณเพ็ชชา อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
611011041 อัสอาวี สะรียายอ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สโมสรสงขลา เอฟซี  ใบสมัคร
601011430 วิภารัตน์ ลำไธสง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ   บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
601011433 สัณหณัฐ สินพัฒนาไพศาล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th