ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 91/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90[91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011597 ภรณ์ศิริ จิตต์ชะนะ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนไอเดียไอสปีค หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011344 นวกร คงช่วย อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สํานักงานเชียงใหม่   ใบสมัคร
601081258 ยุวดา เรืองเนียม นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
601081015 กันต์กวี กุลดำรงวิวัฒน์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ใบสมัคร
601071293 ปภาวดี ยิ้มสง อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ตรัง  ใบสมัคร
591011522 ปรัชญา ปาละกุล ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมวังใต้  ใบสมัคร
601081032 เกศรินทร์ ทองเอียด อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลทหารมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนานรงค์  ใบสมัคร
601081034 ขวัญฤดี มีชู อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรคอหงส์  ใบสมัคร
601081043 จิราวรรณ สุวรรณมณี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด  ใบสมัคร
591011544 รัตนาพร รักสุย อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   The Haven Khao Lak Resort  
601081305 วิภาณี พลสวัสดิ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท เอ เอ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด  ใบสมัคร
602081003 กฤต ไชยศรียา นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601011694 นัฐวัฒน์ ฆังรัตนะ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรูวิชันส์ กรุ๊ป 
602081010 เจตษฎา เซ่งล้ำ นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช.)มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601071122 กมลรัตน์ คงรอด อาจารย์วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071147 ดารารัตน์ ผ่องสุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวณิช  ใบสมัคร
601071405 อภิสรา บุณยรัตน์ อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขต1  ใบสมัคร
601071154 ธัญชนก ราชแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071158 นฤมล ปาระณะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (เซ็นทรัล เฟสตืวัล) 
601071163 เนอมายด์ แซ่หลี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071420 พงศกร สุวรรณสังข์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071166 ผการัตน์ แซ่จุ้ง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  ใบสมัคร
601071168 พัชรินทร์ เพ็งแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละงู  ใบสมัคร
602041156 ฮาซนะห์ บอเถาะ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์เมชแฮทเชอรี่เพรชบุรี จำกัด 
601071432 ภูธเนศ อิสมาอีน อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th