ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 98/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97[98] 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011115 อภิญญา ยิ้มเกิด อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
611011118 อุษณีย์ บุญจันทร์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
612021044 ฮานีฟา ดอเลาะ อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 
611011142 บุษยา อุรุกขะชาติ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort  ใบสมัคร
611071314 ภูรินท์ เข็มสุข อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT สาขาสงขลา 1  ใบสมัคร
611011155 รตพร นวลศรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาแอดวานซ์  ใบสมัคร
611011156 รักขณา สุวรรโณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011413 จิรายุศักดิ์ วิลัยเลิศ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท มุกดา สปา จำกัด  ใบสมัคร
611011434 ธนบดินทร์ ธรรมชาติ ผศ.ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611011438 เนาวรัตน์ อะคะปัน ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Kaigai Advisory Co.,Ltd.  ใบสมัคร
611011439 เบญจวรรณ์ เกลื้อกลิ่น ผศ.ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ใบสมัคร
611011442 ปิยฉัตร สะบาย ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011454 วธูเนตร ว่องไว ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011468 อมราวดี หนูนุ่น ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071134 กฤษณา บัวงาม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  มูลนิธิกระจกเงา  ใบสมัคร
611011003 กรรวี รัตนจำนงค์ อาจารย์ ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  บริษัท Talk of the town Organizer  ใบสมัคร
611071165 ธนนันท์ อินทร์ดำ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด  ใบสมัคร
611071188 ภัทราพร คงย้อย อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ใบสมัคร
611071194 มณฑิรา ไพยสิทธิ์ อ.ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ  ที่ทำการไปรษณีย์คลองเเงะ  ใบสมัคร
611071210 ศิริวรรณ ชูเรือง อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ  ใบสมัคร
601011692 ธีรยุทธ ขุนหนู ทีปวิท พงค์ไพบูลย์  บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071219 สุดารัตน์ สิงฆาฬะ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ธนาคารออมสิน สาขาเกาะยาว  ใบสมัคร
611071234 อรณี ขุนหลัด อ.ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
611071239 อับบัส เกศนี อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  โรงภาพยนตร์ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611011086 ชนิสรา ชูกาล ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th