ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 137/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136[137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011494 อรไพลิน สุวรรณหงษ์ อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนตะโหมด  ใบสมัคร
601071167 พรพิมล เพชรชี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส สาขาสงขลา)  ใบสมัคร
591011452 จักรพงศ์ อาซีด ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง  สายการบิน Thai Vietjet Air ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
601071229 ณัฐกานต์ แซ่ว่อง อ.จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาปาดังเบซาร์  ใบสมัคร
601071241 พัชรีย์ ทองเพิ่ม อาจารย์จารุมาศ เสห่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601011354 ปวริศราณ์ อธิพัศธนานนท์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071266 สุวิธิดา ฟองโหย จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ใบสมัคร
601071288 นพรุจ รอดสุด อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
601071300 วชิราภรณ์ ขาวสุด อ.ดร. สุธี โง้วศิริ   สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด  ใบสมัคร
601071303 วิทวัส ทองรักษา อ.ดร.สุธี โง้สิริ  บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด   ใบสมัคร
601011416 พิชญ์สินี จินดาวงศ์ อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (สำนักพิมพ์ กวีบุ๊ค)  ใบสมัคร
601011418 พิไลพร ยอดสำอางค์ อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น   บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (สำนักพิมพ์ กวีบุ๊ค)  ใบสมัคร
601071336 ญาติกา แซ่ด่าน ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601011696 ปรวีย์ สุดเมือง อาจารย์ ทีปะวิท พงศ์ไพย์บูล  ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  
601071352 ธัญมาศ คงเพ็ง อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ใบสมัคร
601011718 สุทิสา เม้ยขันหมาก อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บอร์นแอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
601011742 อรทัย เลสะกุล อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601011506 โซฟีนา ยามาตะแม็ง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
601011507 โซเฟีย เจะเเว ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
601011520 อัยซะห์ มะมิง ผศ. มูหำหมัด สาเเลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
601011549 ซิดดิ๊ก แกสมาน อ.ทวีศักดิ์ อนันตเศรษฐศิริ  กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 6 สนามบินหาดใหญ่  ใบสมัคร
602021220 ฐิติศักดิ์ คงแก้ว ผศ. สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ใบสมัคร
601071221 กฤษฎา ไวยรัตน์ อ.จารุมาศ เสน่หา  Isuzu Ranong - บริษัทอีซูซุระนอง จำกัด  ใบสมัคร
601071235 ธัญชนก ทองโอ จารุมาศ เสน่หา  บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน  ใบสมัคร
601071262 ศุภวิชญ์ สุวรรณธนะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th