ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 179/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178[179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011176 ชนิกานต์ บุญฉาย อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  Laguna Resort & Hotels 
561011182 ดนยา ขวัญนุ้ย อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน   บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
561011478 ชลิตา เก็มเบ็นหมาด อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Royal Jordanian Airline 
561011502 นุรอาซีกีน สะนิ อาจารย์อภิรดี สุภาพ   Royal Jordanian Airline 
561071193 ณรงค์ วังแจ่ม อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย   
561071378 ดารารัตน์ จันทร์ฝั้น อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  มูลนิธิกระจกเงา  
561011582 เสาวลักษณ์ แท่นสุวรรณ อาจารย์ ดร.อรพิน บุญสิน  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
562041025 กมลวรรณ คล้ายทองคำ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
561011340 ปุณฑริก มีสุขศรี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Akira Lipe Resort) 
561011342 ผุสิตา ขวัญนุ้ย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Akira Lipe Resort) 
561011349 ภัทรกันต์ ศรีช่วย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Akira Lipe Resort) 
561011374 สุธิดา ดำด้วง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Akira Lipe Resort) 
561011571 รัฐศาสตร์ คงไชย อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
561071360 จิตติมา ประเสริฐ อ.เกศแก้ว เจริญวิริยภาพ  มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
561011492 ธมล สุขโข อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมสโรจิน 
561071155 ลัดดาวรรณ ถาดทอง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ 
561071170 สุธันยพร เอกอัจฉริยา อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด 
561071451 อรอนงค์ จวนสว่าง อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  มูลนิธิกระจกเงา 
561071452 อักษร คงราช อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  มูลนิธิกระจกเงา 
561011221 อารียา เกยทอง อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
561011212 อนิสรา พรหมเสนะ อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน   บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 
561011215 อรุณกมล หนูพุ่ม อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลพญาไท 2 
561011599 พัชชนก นวลทอง อ.ดร.อรพิน บุญสิน  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
561011208 สุรเดช ประคุณหังสิต อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน  บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
561011210 สุวนันท์ สุวรรณ อ.ดร.อรพิณท์ บุนสิน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th