ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 179/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178[179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011517 ภัทรพร หงษ์มาลา อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด (United Offshore Aviation Co.,Ltd.) 
581011224 สุวิมล บิลยะแม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
592021277 วรฌา โจนหัสดินทร์ ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
582051102 ฟาฮาดา วาแมดีซา ดร.ชำนาญ ชินสีห์  Fitness first thailand 
592021090 ธนารัตน์ งามประดิษฐ์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์  Kingfisher Holdings Limited 
582051074 ณัฐดนัย อ่อนแก้ว อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร  Biggym Phuket 
582051075 ณัฐวุฒิ เพ็ชรสุวรรณ อาจารย์ เพ็ญพักต์ หนูผุด  Fitness First (Thailand) 
582051079 ตระการ ปิตุคำ อ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์  Fitness First (Thailand) 
582051082 ธนเทพ ทองหนูเอียด อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์  Big Gym Phuket 
582051087 ธีรพงศ์ รักษาแก้ว อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร  Big Gym Phuket 
582051091 นัฏฐากานต์ ทิพย์สุราษฎร์ อ.ดุสิต พรหมอ่อน  Biggym Phuket 
582051098 พงศธร ช่วยสุข อาจารย์เพ็ญพักต์ หนูผุด  Biggym Phuket 
582051099 พงศ์พัฒน์ จำปาโพธิ์ อาจารย์เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Biggym Phuket 
582051101 พีรัชชัย คงสมุทร อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์  Biggym Phuket 
582051108 รุจนารถ มากมี อาจารย์ธราภรณ์ สุนทร  BIGGYM PHUKET 
582051109 ไรวินท์ รักษาแก้ว อาจารย์ เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Fitness First (ประเทศไทย) 
582051110 วงศธร ปานแก้ว อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ 
582051111 วริศรา นกเกตุ อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์  ิBIGGYM PHUKET 
582051117 ศรัณยู คานีมูลา อ.ดร.ชำนาญ ชินสีห์  Biggym Phuket 
582051119 ศศินา อ้วนแดง อาจารย์ เพ็ญพักตร์ หนูผุด  ศูนย์อนามัยที่11 
582051123 เสาวลักษณ์ ดวงจันทร์ อาจารย์เพ็ญพักตร์ หนูผุด  ศูนย์อนามัย ที่ 11 
582051127 อัสลัน แวอีซอ อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์  Biggym Phuket 
592021084 กัญญารัตน์ ขวัญอ่อน ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 
592021093 นูรฮายาตี หมู่อำหมัดยู่โซะ ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
582051047 ณัฐดนัย อ่อนแก้ว อาจารย์เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Biggym Phuket 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th