ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 182/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181[182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071419 โสภิดา พูลสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง 
581071167 สุภาภรณ์ วัณโร ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Siam Marine Supply and Services Company Limited 
601073226 เอกรินทร์ เเก้วมณี อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
581011069 วาสนา จันทร์สุวรรณโณ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 
581011598 กานต์ชนิต ดำชุม อ. อภิรดี สุภาพ  Phuket Marriott Resort and Spa, Merlin Beach 
581071248 กาญจนา หอมบุตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
581011601 คุณานนท์ ตุลยนิษก์ อภิรดี สุภาพ  Six Senses Yao Noi 
581011604 จิรวัฒน์ เกษม อ.อภิรดี สุภาพ  Thai Royal Embassy, Kuala Lumpur in Malaysia 
581011605 จิราภรณ์ พูลแก้ว อ.อภิรดี สุภาพ  Splash Beach Resort 
581011607 จุฑารัตน์ นาคคลี่ อ.อภิรดี สุภาพ   Six Senses Samui 
581011353 นุรมา สาและ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำนคร กว่างโจว 
581011610 ญาณิศา รักษ์ศรีทอง อ.อภิรดี สุภาพ  Nora Buri Resort and Spa Koh Samui 
581011612 ณัฐกานต์ ภู่กัน อ.อภิรดี สุภาพ  Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel 
581011621 ธัญวรัตม์ พลภักดี อ.อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
581071283 ฝาดีลา บวดดีน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 
581011635 แพรนภัส อนุพันธ์ อ.อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
581071291 ฟารินดา หะไร ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
581071293 มณฑิตา แซ่เต็ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ 
581011645 ยุพเยาว์ สุนกิจ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) สนามบินภูเก็ต 
581071294 โมน่า อ่อนแก้ว ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท ปีย์ทองมอเตอร์ จำกัด 
581011650 วิภารัตน์ สังราชกิจ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)สนามบินภูเก็ต 
581011406 รัตนพร แก้วเขียว อาจารย์.ดร.สุธาสินี พรหมแดน  บุราส่าหรี ภูเก็ต 
581011664 สุประดิษฐ ประสงค์สำเร็จ อ.อภิรดี สุภาพ   Avista Hideaway Resort & Spa Phuket 
581071317 อัจจนา ทิพย์ละมัย อ.ดร.สุธี โงว้สิริ  บริษัท ดีวาน่าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 
581011171 กาญจนา แก้วสีทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th