ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 182/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181[182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561071237 รุสนา แสละ อ.นิจกานต์ หนูอุไร  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
561011547 อาอีเสาะ กูวิง อ.อิศรา คงธรรม   Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur 
561071261 อามานี ลงซา อ.ณฌา ขวัญมณี  Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur 
561011537 สิทธิกร ตรีวรรณจุฑา อ.อภิรดี สุภาพ  Kuwait Airways 
551071187 พชร คงสุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  EGV Lotus Songkhla 
561011424 จาริณี เส็นอี อ.มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา (สนามกีฬาติณสูลานนท์จังหวัดสงขลา) 
551071205 วาณิช เต็มไป อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  EGV Lotus Songkha 
561011448 รุสนี เจ๊ะอาหวัง อ.มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา (สนามกีฬาติณสูลานนท์จังหวัดสงขลา) 
561011462 อานีซะห์ อุตสาห์ราชการ อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  เงือกทองทัวร์ 
561011011 จิตตินี มลิวงค์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
561011516 ภรัณยา พุฒแก้ว อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  บริษัท อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 
561011006 ขจีวรรณ สนิทมัจโร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานทางหลวงที่18 (สงขลา) 
561011019 ดารารัตน์ สิทธิฤทธิ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏบิติการภาคใต้ 
561011035 รัชฎาภรณ์ ปิ่นทองพันธ์ุ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011038 ลินดา หมานรเด็น อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ 
561011051 สายใหม่ อธิราช อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
561011054 สุภาพร ศรีปาน อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏบิติการภาคใต้ 
561011001 กมลชนก พงศ์ศรีโรจน์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองอำเภอรือเสาะ 
561011004 กัญญาวีร์ ชัยเพ็ชร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบางเมืองควนลัง 
561011007 ขวัญแก้ว คงแก้ว อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
561011008 ขวัญแก้ว เซ่งแซ่ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
561011020 ตรีรัตน์ ช่วยแท่น อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011021 ธัญธร มุสิกรักษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองคลองแห 
561011022 ธันยพร สุคันธรัติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
561011024 นลินา กระจ่างพัฒน์วงษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถื่นจังหวัดปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th