ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 192/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191[192] 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011661 สุดารัตน์ หยูทอง อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมรายาวดี 
581011407 ลลิตา ตุ้ยกาศ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทนานมี จำกัด  
582041046 กฤษณา คณะครุฑ อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
581071322 อิศระวดี เทพคงคา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)  
581011678 อามีร มะเร๊ะ อ.อภิรดี สุภาพ  THE RITZ-CARLTON 
582041063 ฐานิชยา เหลือนุ่นขาบ อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง   
582041070 นาตาชา มนูญดาหวี อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ 
582041072 โนเรีย มะเซะ อ.ดร. ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 
582041076 พรสินี แก้วจันทร์ทอง อ.ดร. ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
582041081 ฟาตีม๊ะ นาหมาด อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
582041082 ฟารีด้า โหดนวน อาจารย์.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่นฟู้ดจำกัด 
581011195 โนอา ศรีตุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
582041085 ราตรี กิ่งมาลา อ.ดร. ธิดารัตน์ จุทอง  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
582041094 วันวิสาห์ ไชยมนตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
582041098 สรีด้า สาระยา อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  โรงพโรงพยาบาลรวมแพทย์ ตรัง 
581071118 กฤตเมธ จุฬามณีรัตน์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุไหงปาดี 
581071122 ฉัตรชนก เทียมเมฆ อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีซีพี โกลบอล ไลเซชั่น จำกัด 
581071127 ณัชชา เซียห้วน อาจารย์วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สกายเทรด เซอร์วิสเซส จำกัด 
581071134 ธนกร ณ ถลาง วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สกายเทรด เซอร์วิสเชส จำกัด 
582041126 ทัศน์วรรณ คำพรรณ์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท ไก่โต้งเบตง ยะลา จำกัด 
582041132 นลินทิพย์ หอมขาว ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัทภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด 
601077294 นุสรา พรหมาด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรพื่นที่สตูล 
581071152 แพรพรรณ พิทักษ์ศิระโรจน์ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โฮมโปร สาขาตรัง 
601077296 เบญจมาศ ชูจันทร์ อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 
601077298 พรชนก ปิ่นสุวรรณ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th