ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 120/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119[120] 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071278 ณัฐกานต์ เหลาแตว ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด   ใบสมัคร
602091022 อิสระ มีจิตร วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์  บริษัท เซมเฟอร์แฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
601011326 อรพิน แก่นจันทร์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่  ใบสมัคร
602041057 สุธิดาวดี นวนตุด ผศ.ดร.อุไรววรณ ทองแกมแก้ว  ไพรวัลย์ฟาร์ม 
601071152 ธณิญวิชย์ วังคะฮาต อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด สิงหนคร 
601071199 สดายุ สุวรรณรักษา ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด สิงหนคร 
601011308 วริศรา ชูทอง อาจารย์ดร.สุธาสินี พรมแดน   ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
601071156 ธัญวัฒน์ ไชยศรี ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด สิงหนคร 
601071183 วราภรณ์ แสงกระจ่าง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขากระบี่  ใบสมัคร
601011543 ชลธาร สาระแสน อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Namaka Resort Kamala  ใบสมัคร
601011556 ณัฐริกา หนูชู อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Namaka Resort Kamala  ใบสมัคร
602021074 เกตุวลี พลาสิน ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัทคอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรต จำกัด  ใบสมัคร
602021083 พัชรี สิทธิมนต์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะยม  บริษัทคอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด  ใบสมัคร
602021086 มณฑิตา บัวกิ่ง ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัทปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จํากัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
81120 เกตุวลี พลาสิน ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 
602021089 อาภาพร เหล่าสิงห์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัทปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จํากัด สาขาสงขลา 
602021091 อารีญา เพ็ญสุข ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัทปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จํากัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
601071136 ชลิดา เนสะแหละ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   ใบสมัคร
601071142 ณัฐกานต์ กลิ่นพิทักษ์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
601011546 ชุติมณฑน์ รักคำมี อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  MALISA VILLA SUITES  ใบสมัคร
601011141 วรางคณา แซ่เฮ้า อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง)  ใบสมัคร
601071186 วิชชุตา ทองเนตร ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
601071202 สาลินี เนื้ออ่อน อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (สาขาเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่) 
601011372 ศิริลักษณ์ เนื้ออ่อน อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071180 เรวดี หนูประพันธ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงภาพยนตร์ อีจีวี สงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th