ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 120/248    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119[120] 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591071449 อริษา ศิริรักษ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรมซีเอส ปัตตานี 
591071196 สโรชินี แซ่จ่าง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร
591011312 ดมิสา สรรพอุดมชัย อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมเดอะเชลซี  
591011314 ดารินทร์ สรรพอุดมชัย อ.ดร.สุธาสินี พรมเเดน  โรงเเรมเดอะเชลซี 
591011578 อัสมา อีซอ อ.อภิรดี สุภาพ   บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
591071247 นูรีตา มามะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 
591011352 ชนาภา หนูวงศ์ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท เอสที เวิลด์ ภูเก็ต จำกัด 
592021081 อามีน ยีเด็ง อ.ดร. พลากร บุญไส  บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จำกัด 
591071156 ปทมพร ชูเทียน อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  อีจีวี โลตัส สงขลา 
591011523 ปิยวรรณ แซ่ว่อง อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมบันยันทรี สมุย 
591011557 ศิริลักษณ์ นุ่นรัตน์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ   โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโอเทล 
591071158 ปิยนุช มาละวรรโณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591011289 ศุภนิดา หนูทอง อาจารย์​ ดร.สุธาสินี​ พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
591071220 อามีเราะห์ สือนอ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธ.ก.ส. สาขาสายบุรี 
592021166 ณัฐธยาน์ กิตติปุญญพัตน์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
591011333 วิภาวี ศรีชูทอง อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน   ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
591011338 เสาวลักษณ์ สุขแก้ว อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม โนโวเทล สมุย เฉวง บีช กานดาบุรี  ใบสมัคร
592051045 กฤษธิพงศ์ กุลกิจ อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
591011298 อัญชนา มุณีแนม อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมเจอร์ซาฟารี  
591011319 ปนัดดา บุญนุ้ย อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน   ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
591071241 ธีรเดช ศรีอินทร์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ โปรเจค จำกัด 
591011345 อามีเนาะห์ อาหามะ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมเจอร์ซาฟารี 
591011362 ธนนันท์ เฉลิมชัย อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัทจัดหางาน เจที คอนซัลติ้ง จำกัด 
591011373 มีศักดิ์ ปริยวาที อ.พจนา เดชสถิตย์  Miyagi Zao Eboshi Resort 
591011383 สุดารัตน์ สิงห์ชู อ.พจนา เดชสถิตย์  Miyagi Zao Eboshi Resort 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th