ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 161/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160[161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011430 จรินญา แต้มประสิทธิ์ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท วีมารีน ทัวร์ จำกัด 
591011315 ธนธรณ์ เสรีรัตน์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011317 นริศรา ศิวะพรประสงค์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัทแมงโก้ทีน ทราเวล  
591011325 ภัสส์ณิชา วรวัฒนจิรโชติ อ.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
592021077 สุธาสินี หะยะมิน อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
591011485 กัณตพงศ์ โชติธรรมโม อ.อภิรดี สุภาพ  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 
591011371 ปวริศา สงวนเขียว อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  Miyagi Zao Eboshi Resort 
591011275 นิศานาถ หวัดเพ็ชร อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  BAGS Ground Services Co.Ltd  ใบสมัคร
591011276 บุปผา สกุลวงค์ อาจารย์ ดร. สุธาสินี พรมแดน  ดานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานชียงใหม่  ใบสมัคร
591011533 ภัทรธร เพชรคงทอง อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Sheraton Samui Resort 
591011278 บัญจรัตน์ ถือดำ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบิน China eastern airlines ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ใบสมัคร
591011281 พิกุล นวนละออง อาจารย์ ดร. สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่  ใบสมัคร
591011287 วิสสุตา พรหมเอียด อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบิน China eastern airlines ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ใบสมัคร
591011296 สุธิมา จันทร์สวี อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ใบสมัคร
591011300 กนกรัตน์ รักชาติ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
591011575 อรวรรณ นันธิโย อาจารย์  อภิรดี  สุภาพ   แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
591071234 ณัจดา แขกพงค์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
591071276 อามานี ดอเล๊าะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท รายาปริ้นเซ็ส ทัวร์  ใบสมัคร
591011642 ณัฐพล เรืองรุ่งโรจน์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่- 
591011568 สุรีย์มาศ ประทีป ณ ถลาง อ. อภิรดี สุภาพ  แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
591071230 ขวัญชนก ใจกล้า อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
591011670 เพชรรัตน์ แซ่ตั้ง อาจารย์ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  ใบสมัคร
591011565 สุนิตา เผือกผ่อง อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  PhuketFit Thailand 
592021066 อามีน ยีเด็ง อ.ดร. พลากร บุญไส  บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จำกัด 
592021069 ปัทมาสน์ ปัญจกุล อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th